฿99
Type : Ebook
Year of Publish : 2564
Author : ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์
Publisher : ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์

Language : ไทย
Number of Pages : 170
File Size : 6.57 MB
ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังส่วนใหญ่มีปัญหาทางระบบประสาท ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง การรับความรู้สึกบกพร่อง และระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเสียสมดุล แม้ว่างานกายภาพบำบัดสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยจนสามารถกลับไปสู่ชุมชนและใช้ชีวิตอย่างอิสระ ผู้ป่วยใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างมีศักยภาพ และไม่เป็นภาระของคนอื่น ดังนั้นนักกายภาพบำบัดต้องมีประสบการณ์ในการฝึกผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง มีแหล่งค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม แต่ปัจจุบันหนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังยังมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่แล้วหนังสือจะอ้างอิงตามหลักวิชาการ ทำให้นักศึกษากายภาพบำบัดหรือนักกายภาพบำบัดไม่เข้าใจ ไม่ทราบหลักการ หรือวิธีการฟื้นฟูได้อย่างครอบคลุม ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การทำงาน 21 ปี ของผู้เขียน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ของภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรูปประกอบที่จัดทำโดยผู้เขียน และพยายามยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้อ่านได้ความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติใช้กับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฟื้นฟูสภาพได้อย่างสูงสุด โดย ณรงค์รัตน์ สวัสติกานนท์ผู้พัฒนา "EV Car For Disable" ได้รับรางวัล Excellent Invention จาก National University of Science and Technology (Rusia)ในงาน Thailand inventor’s day 2019 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ สังกัด หน่วยกายภาพบำบัดภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Write a review

Please login or register to review