SAVE 30%

฿245 ฿350
Type : Ebook
Year of Publish : 2021
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : คณาจารย์ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ISBN : 9786163985781
Language : THAI
Number of Pages : 426
File Size : 8.61 MB
ในการดำเนินธุรกิจต้องอาศัยสารสนเทศจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ กำหนดนโยบาย วางแผนดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร โดยข้อมูลที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรคือ ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งองค์กรต้องรวบรวม สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อนำเสนอต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เช่น ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Write a review

Please login or register to review