SAVE 29%

฿249 ฿350
Type : Ebook
Publisher : DHARMNITI
Author : ธรรมนิติเพรส
ISBN : 978-616-302-218-9
Language : thai
Number of Pages : 434
File Size : 15.04 MB
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2564 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2564 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท
กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน
รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2564
 กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย
• พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
• พระราชบัญญัติประกันสังคม
• พระราชบัญญัติเงินทดแทน

Write a review

Please login or register to review
Tags: -