฿245
Type : Ebook
Publisher : SKY BOOK
Author : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนยศ อริสริยวงศ์
ISBN : 9786162136368
Language : Thai
Number of Pages : 258
File Size : 23.65 MB
หนังสือคณิตศาสตร์วิศวกรรมเล่มนี้ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็น หนังสือประกอบการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมหรือในรายวิชา ที่เกี่ยวข้องสําหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยได้เรียบเรียงให้มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องที่เป็นพื้นฐานสําคัญและเรียง ลําดับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งได้มีการยกตัวอย่างเชิงวิศวกรรม ประกอบเพื่อให้ผู้อ่านได้มองเห็นภาพการประยุกต์ใช้งานได้อย่างชัดเจน และ ในส่วนท้ายของหนังสือได้มีการเฉลยแบบฝึกหัดเอาไว้ด้วยเพื่อให้ผู้อ่านสามารถ ตรวจคําตอบของตนเองได้

Write a review

Please login or register to review
Tags: -