SAVE 29%

฿249 ฿350
Type : Ebook
Author : ธรรมนิติเพรส
Publisher : DHARMNITI
ISBN : 9786163022301
Language : thai
Number of Pages : 466
File Size : 16.09 MB
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าทีส่วนราชต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2565 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2565 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท
กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2565  กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน

Write a review

Please login or register to review
Related Products