SAVE 30%

฿323 ฿462
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : พิชิตชัย อรรถโกมล
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
ISBN : 9786163989420
Language : thai
Number of Pages : 218
File Size : 19.78 MB
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาวะนิ้วล็อค ตั้งแต่เรื่องกายวิภาคของระบบเส้นเอ็นงอนิ้วสาเหตุการวินิจฉัย การดำเนินโรคของภาวะนิ้วล็อค การประเมินผลการรักษาภาวะนิ้วล็อค การรักษาภาวะนิ้วล็อคด้วยการฉีด สเตียรอยด์เฉพาะที่ และการฉีดสารอื่นการรักษาภาวะนิ้วล็อคด้วยการใส่อุปกรณ์ดามนิ้ว และการรักษาด้วยวิธีอื่น และการรักษาภาวะนิ้วล็อคด้วยการผ่าตัด และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหามาจากผลงานวิจัยของแพทย์ ทั่วโลก รวมถึงงานวิจัยและรวมข้อคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้จากการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะดังกล่าวมีรูปวาด และรูปถ่ายอธิบายประกอบความเข้าใจ

Write a review

Please login or register to review
Tags: -