SAVE 20%

฿196 ฿245
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : Akashi Yamazaki
ISBN : 9786160441228
Language : thai
Number of Pages : 134
File Size : 12.38 MB
ฝึกบริหารจัดการตนเอง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ สวยงาม และหยิบใช้ง่าย ผู้เขียนได้อธิบายความสำคัญของการจัดระเบียบ รวมถึงขั้นตอนและเทคนิคการจัดเก็บสิ่งของ หลังจากนั้นจึงชวนเด็ก ๆ ทำตามไปทีละขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวางแผนจัดระเบียบ การลงมือทำตามแผนที่วางไว้ ไปจนถึงการประเมินผลการทำงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น ขณะที่เด็กลงมือจัดระเบียบสิ่งของในบ้าน เขาจะได้ฝึกฝน “ทักษะบริหารจัดการ” ซึ่งเป็นทักษะที่นำไปสู่ความลงตัวในชีวิตส่วนตัว การเรียน และการทำงาน นอกจากนี้ยังพัฒนาศักยภาพด้านการไตร่ตรองและตัดสินใจ การคิดอย่างมีเหตุผล ความคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรักความสะอาดและการมีระเบียบวินัย

Write a review

Please login or register to review