SAVE 20%

฿78 ฿98
Type : Ebook
Publisher : Nanmeebooks
Author : ปิติยามาศ หลีวัฒนาสิริกุล
ISBN : 9786160434251
Language : thai
Number of Pages : 28
File Size : 35.56 MB
นิทานคำกลอนส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เล่มนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆรู้จักประเพณีและวัฒนธรรมชองไทยทั้ง 4 ภาค และรู้จักการแบ่งปัน

Write a review

Please login or register to review
Related Products