SAVE 9%

฿169 ฿185
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อภิรักษ์ สุขเกษม
ISBN : 9786160834204
Language : thai
Number of Pages : 223
File Size : 10.08 MB
จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับแรงงานหรือช่างที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยเข้ารับการทดสอบภาคความรู้ (ภาคทฤษฎี) และภาคความสามารถ (ภาคปฏิบัติ) แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีใบรับรองความรู้ความสามารถ หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพที่ถูกต้องตามกฏหมาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพได้รับค่าตอบแทนหรือค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เป็นการเตรียมความพร้อมแรงงานก่อนเข้าสู่สถานประกอบการ เนื้อหาภายในเล่มแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เริ่มจาก บทนำ ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
บทที่ 3 การทดสอบภาคความรู้และภาคความสามารถ
บทที่ 4 การขอรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
บทที่ 5 การขอรับการประเมินความรู้ความสามารถ

Write a review

Please login or register to review
Related Products