SAVE 1%

฿69 ฿70
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : เอกชัย รัตนโน
ISBN : 9786160826919
Language : thai
Number of Pages : 239
File Size : 4.83 MB
"เขียนแบบเบื้องต้น" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เขียนแบบเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม สำรวจ และโยธา ซึ่งเนื้อหาจะมีทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ลายเส้นและตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค รูปตัด และแบบขยายส่วนประกอบของอาคาร

สารบัญ

บทที่ 1 การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์
บทที่ 2 เส้นและตัวอักษร
บทที่ 3 รูปทรงเรขาคณิต
บทที่ 4 การกำหนดขนาดและมาตราส่วน
บทที่ 5 ภาพฉาย
บทที่ 6 ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค
บทที่ 7 รูปตัด
บทที่ 8 แบบขยายส่วนประกอบของอาคาร

Write a review

Please login or register to review
Related Products