฿179
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์มติชน
Author : พรศิริ บูรณเขตต์
ISBN : 5522840057792
Language : thai
Number of Pages : 290
File Size : 6.03 MB
กับดักสัตว์ไทยประดิษฐ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน กับดักวิถี
ผู้เขียนได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี ซึ่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้านที่เปี่ยมด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่นับวันจะหายไปจากท้องถิ่น ผู้เขียนจึงหยิบยกกับดักสัตว์ต่างๆ
ผู้เขียน พรศิริ บูรณเขตต์

"จ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์" เห็นความสำคัญของเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน ที่เปี่ยมไปด้วย "คุณค่าทางภูมิปัญญาชาวบ้าน" นับวันเครื่องมือเหล่านี้จะหายไปจากท้องถิ่นเพระสภาพธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เครื่องมือบางอย่างไม่ได้ใช้งาน ลุงจ่าจึงสั่งสม เครื่องมือแต่ละชิ้นต้องขอซื้อจากชาวบ้าน ไม่ได้มาแบบฟรีๆ แล้วจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จ่าทวี จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้เงินส่วนตัวของลุงจ่าสร้างอาคารจัดแสดงทำด้วยความมุ่งมั่นเพื่ออนุรักษ์สืบทอดความรู้พื้นบ้าน แต่ลุงจ่าไม่ได้ดูแลพิพิธภันฑ์เพียงผู้เดียว ได้พรศิริ บูรณเขตต์ บุตรสาวเข้ามาช่วยงานอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ ยึดมั่นเจตนารมณ์ของลุงจ่าที่ต้องการเผยแพร่ความรู้แก่คนรุ่นหลัง ทั้งๆ ที่รู้ว่างานพิพิธภันฑ์นันไม่ได้ทำกำไรแก่ครอบครัว และความรู้ดังกล่าวได้รวบรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้

...พรศิริอธิบายถึงเครื่องมือประเภทกับดักสัตว์ตั้งแต่ลักษณะของเครื่องมือ วิธีการใช้ พร้อมภาพลายเส้นแสดงวิธีการใช้ ที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้มากขึ้น และสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนกับการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างพออยู่พอกิน...(จากปกหลัง)
สารบัญ
- กรงดักแมลงสาป : ปราบยอดนักไต่
- กรงตาแมว : สุดยอดเทคโนโลยีดักหนู
- กรบ : โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์และสมรรถนะ
- กระแตะดักนก : ความเหนียวเป็นต่อ เสียงล่อเป็นเหตุ
- กระบอกดักลิง : ลิงไม่มีรอด
- กับแขวน : "กับ" กับการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
- กับดักงู : งูร้ายตายสถานเดียว
- กาจับหลัก : เพชฌฆาตความมืด
- ข่ายดักงู : ธรรมดา (ไม่) สามัญ
- ข่ายนกคุ้ม : ความเหมือนที่แตกต่าง
- ครอบงาม : เครื่องมือของคนหาค่ำกินเช้า
- ครอบปลาหมู : รูลำเลียงอาหาร
- ครืน : วิทยาการจัดการไก่

ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review