฿450
Type : Book
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร.ภญ. เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ ,ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์
ISBN : 9786163980618
Language : Thai
Number of Pages : 196
หนังสือ "การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ" เล่มนี้  จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งตำรับและเตรียมยาไร้เชื้อทางเภสัชกรรมเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของรูปแบบยาเตรียมไร้เชื้อ ส่วนประกอบของตำรับ วิธีการตั้งตำรับ วิธีเตรียมบรรจุภัณฑ์  การควบคุมคุณภาพของยาเตรียมไร้เชื้อที่ได้  และตัวอย่างสูตรตำรับของยาเตรียมไร้เชื้อแต่ละรูปแบบ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในทุกสถาบัน  รวมทั้งนักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ไร้เชื้อและผู้สนใจทั่วไป

Write a review

Please login or register to review
Related Products