SAVE 30%

฿196 ฿280
Type : Ebook
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รศ.ดร.วราภรณ์ บุญเชียง
ISBN : 9786163980113
Language : thai
Number of Pages : 186
File Size : 20.95 MB
หนังสือ "อนามัยโรงเรียน" ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผู้ที่สนใจ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและประกอบการปฎิบัติงานในโรงเรียนสาระของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการให้บริการด้านสุขภาพในโรงเรียน โดยอาศัยแนวปฎิบัติของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากทั้งต่อนักศึกษาพยาบาลและผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานอนามัยโรงเรียน ในการที่จะสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงความรู้และเป็นแนวทางในการดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Write a review

Please login or register to review
Related Products