SAVE 29%

฿139 ฿195
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
ISBN : 9786160822294
Language : thai
Number of Pages : 299
File Size : 9.68 MB
การพัฒนาองค์การ
แนวความคิดใหม่ในการพัฒนาองค์การ ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์โลก
ผู้เขียน ดร. กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

"การพัฒนาองค์การ" เล่มนี้ ใช้ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่จะศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ โดยได้มีการเรียบเรียงให้มีความทันสมัย เหมาะสม และสอดคล้องกับการบริหารงานตามสถานการณ์ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความหมายและแนวคิดการพัฒนาองค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การ กระบวนการพัฒนาองค์การ สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนาองค์การ เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ การประเมินผลการพัฒนาองค์การ ไปจนถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ และอีกหลายเรื่องราวน่าสนใจ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมความรู้ด้านบริหารจัดการ และช่วยเสริมสร้างความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงาน และบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายและแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับองค์การและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ
บทที่ 3 องค์ประกอบและกระบวนการพัฒนาองค์การ
บทที่ 4 สภาพแวดล้อมของการบริหารกับการพัฒนา
บทที่ 5 การตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ
บทที่ 6 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับระหว่างบุคคล
บทที่ 7 เทคนิคการพัฒนาองค์การระดับกลุ่ม
บทที่ 8 เทคนิคการพั
ฒนาองค์การระดับองค์การ
บทที่ 9 เครื่องมือสอดแทรกการพัฒนาองค์การ
บทที่ 10 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการพัฒนาองค์การ
บทที่ 11 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ
บทที่ 12 ความสำเร็จและปัญหาของการพัฒนาองค์การ
บทที่ 13 แนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาองค์การ

Write a review

Please login or register to review
Related Products