SAVE 39%

฿59.5 ฿98
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : สมชาติ กิจยรรยง
ISBN : 9742120706
Language : thai
Number of Pages : 129
File Size : 1.44 MB
สร้างยอดขายเพื่อนำชัย
ชี้ให้ผู้บริหารและผู้บริหารงานขายทุกระดับ ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตาม
ผู้เขียน สมชาติ กิจยรรยง

ชี้ให้ผู้บริหารและผู้บริหารงานขายทุกระดับ ไม่ว่าจะจำหน่ายสินค้าหรือบริการใดๆก็ตามได้เห็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การขาย เสริมสร้างศักยภาพในการสรรหา พัฒนา ดูแลรักษาและรู้จักใช้ประโยชน์จากนักขายในทีมของตนและองค์กรพร้อมไปกับการรู้จักสร้างกำลังคนเพื่อได้สร้างผลงานหรือผลผลิต เพื่อสร้างกำลังให้กับองค์กรที่บริหารงานอยู่ ด้วยการใช้ศิลปะการให้คำปรึกษาหารือทีมขายและการบริหารทีมขาย อีกทั้งยังจะสามารถสรรค์สร้างวิธีที่ประเมินนักขายในทีม เสมือนเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพฝีมือของนักขายในทีมของเราให้ก้าวหน้าและก้าวไกลในอาชีพและธุรกิจต่อไปในวันข้างหน้า

สารบัญ

1 กลยุทธ์การตลาดสำหรับผู้บริหารงานขาย

2 การวางแผนกลยุทธ์การขาย

3 ศักยภาพของผู้บริหารงานขาย

4 บทบาท หน้าที่ และภารกิจของผู้บริหารงานขาย

5 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกนักขาย

6 เทคนิคการอบรมทีมขาย

7 เทคนิคการสร้างความมั่นใจให้ทีมขาย

8 เทคนิคการจูงใจทีมขาย

9 เป้าหมายและการวางแผนสู่เป้าหมาย

10 มุ่งมั่นนำทีมสู่เป้าหมาย

11 การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพทีมขาย

12 การควบคุมดูแลการทำงานของนักขาย

13 เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย

14 การให้คำปรึกษาหารือทีมขาย

15 เทคนิคการบริหารทีมขาย

16 เทคนิคการจัดประชุม

17 การประเมิณการขาย

18 การแบ่งอาณาเขตการขาย

19 การพยากรณ์การขาย

20 การจัดทำโควต้างานขาย

21 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการบริหารงานขาย

Write a review

Please login or register to review
Related Products