฿220
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์
ISBN : 9786160810666
Language : thai
Number of Pages : 450
File Size : 2.23 MB
การเงินธุรกิจ : Business Finance
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียน ผศ. เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การเงินธุรกิจ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินทางธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ตามความต้องการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารเงินสินค้าคงคลัง ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง และเงินทุนระยะยาว รวมถึงนโยบายเงินปันผล

นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ รวมทั้งผู้สนใจทางด้านการเงินธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
บทที่ 1 บทบาทผู้บริหารทางการเงิน
บทที่ 2 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 3 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 4 การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
บทที่ 5 การวางแผนทางการเงิน
บทที่ 6 งบกระเเสเงินสด
บทที่ 7 การบริหารลูกหนี้
บทที่ 8 การบริหารสินค้าคงคลัง
บทที่ 9 ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ
บทที่ 10 งบจ่ายลงทุน
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products