Products meeting the search criteria

ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้
ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้เล่มนี้ บอกเราว่าวงการจัดการความรู้ของไทยยังมีโอกาสหรือช่องทางทำประโยชน์..
ผมไปตัดผม
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม..
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
หนังสือเรื่อง ''การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการจัดก..
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง (Inventor..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ ..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาลทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัวและปร..
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
การออกแบบระบบการขนส่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องเลือกจุดจอดรถบัสที่เหมาะสมภายในระยะทางที่พนักงานยอ..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง (Inventor..
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
หนังสือเรื่อง ''การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานกา..
องค์การและการจัดการ
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "องค์การและการจัดการ" เล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหล..
ขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้
ebook FREE
ผมไปตัดผม
ebook FREE
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
ebook ฿600 ฿420
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ebook ฿400 ฿280
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ebook ฿420 ฿294
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook ฿450 ฿315
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ebook ฿350 ฿245
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿250 ฿175
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
ebook ฿750 ฿525
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
book ฿350
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
book ฿450
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
book ฿420
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
book ฿400
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
book ฿600
องค์การและการจัดการ
ebook ฿285 ฿229
Showing 1 to 15 of 56 (4 Pages)