Products meeting the search criteria

บันทึกคุณแม่ April 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่ May 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่ June 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่ July 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่ February 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่ March 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่ january 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่ August 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
บันทึกคุณแม่  September 2015
นิตยสารเพื่อการพัฒนาครรภ์คุณภาพ และการเลี้ยงดูลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด - 9 ปี..
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต..
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบ..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาลทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัวและปร..
การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
การผลิตสุกร เป็นหนังสือที่ว่าด้วย วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกรพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และกา..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ โดยแจกแจงการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต..
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบ..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การประเมินสิ่งคุกคาม -- บทที่ 3 การประเมินการสัมผัส -- บทที่ 4 การประเมินขนา..
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต..
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2
หนังสือ "การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ" เล่มนี้  จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้นเพื่อให..
การประเมินคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (health-related quality of life) หมายถึงอะไร? คุณภาพชีวิตที่เกี่..
การประกันคุณภาพ
เนื้อหาโดยสังเขป รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "การประกันคุณภาพ" ซึ่งประกอบไปด้วย วิวัฒนาการขอ..
การควบคุมคุณภาพ
"การควบคุมคุณภาพ" เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอน วิชาการควบคุมคุณภาพ (รหัสว..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM
Manufactiring KPI ที่ใช้อยู่ในการทำงานในโรงงานโดยรวบรวมมาจากหนังสือต่างๆและจากสถานที่ทำงานมาแสดงรายล..
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
"การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพแลเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101" เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ม..
การควบคุมคุณภาพ Quality Control
การควบคุมคุณภาพ - ความหมายและมิติของคุณภาพ - การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ - เครื่องมือควบคุมคุณภาพ..
จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิด..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
บันทึกคุณแม่ April 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ May 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ June 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ July 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ February 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ March 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ january 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ August 2015
ebook ฿80 ฿34
บันทึกคุณแม่ September 2015
ebook ฿80
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
ebook ฿580 ฿406
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
ebook ฿400 ฿280
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿250 ฿175
การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿503 ฿352
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
ebook ฿350 ฿245
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
book ฿400
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
book ฿350
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
book ฿580
การตั้งตำรับและการเตรียมยาไร้เชื้อ พิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿450
การประเมินคุณภาพชีวิต
book ฿320
การประกันคุณภาพ
ebook ฿250 ฿199
การควบคุมคุณภาพ
ebook ฿170 ฿119
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
ebook ฿250 ฿188
Manufacturing KPI เพื่อมุ่งสู่ TPM
ebook ฿550 ฿380
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
ebook ฿175 ฿109.65
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
ebook ฿220 ฿187
การควบคุมคุณภาพ Quality Control
ebook ฿275 ฿190
จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
ebook ฿160 ฿109
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
book ฿250
Showing 1 to 28 of 28 (1 Pages)