Products meeting the search criteria

งานจักรยานยนต์
งานจักรยานยนต์ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้..
การแก้ปัญหาช่างยนต์
เนื้อหาโดยสังเขป "การแก้ปัญหาช่างยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหา..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เนื้อหาโดยสังเขป วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กท..
การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
"การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก" เป็นการให้ความสำคัญกับการนำฟัซซีลอจิกไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมควบคุม โดย..
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
"เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ" ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเทคโนโลย..
การพยากรณ์ทางสถิติ
การพยากรณ์ทางสถิติ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รายวิชาเทคนิคการพยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่..
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ชิ้นส่วนเครื่องกล ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ผู้เขียน ..
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino เรียนรู้ชนิดต่าง ๆ ของบาร์ด Arduino ก่อนการใช้งานจริง เ..
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง..
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาช..
การเขียนแบบไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ผู้เขียน รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ..
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร. ธรรม..
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ กล่าวถึงปั๊มฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีดเชื้อเพลิง เครื่องควบคุมความเร็ว ก..
งานฝึกฝีมือ 1
งานฝึกฝีมือ 1 ตรงตามหลักสูตรของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ผู้เขียน วิทยา ทองขาว งา..
วัดละเอียด
วัดละเอียด รวมพื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาล..
งานส่งกำลังรถยนต์
งานส่งกำลังรถยนต์ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจสอบ การถอดประกอบ พร้อมรูปภาพของ..
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104)
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รา..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรา..
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา องค์การต่างๆ และผู้สนใจทั่วไป ส..
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรร..
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.)
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิช..
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ระดับปริ..
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำร..
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่สนใจในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์กำลัง และใช้สำหรับเป..
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลั..
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วย..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป ..
งานฉีดพลาสติก
งานฉีดพลาสติก เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ผู้เขียน รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม นำเ..
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111)
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายร..
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะราย..
การบริหารช่องทางการตลาด
"การบริหารช่องทางการตลาด" เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำคว..
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายราย..
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด โดยสรุปใจความสำคัญของแต่ละเนื้อหาโด..
หลักการจัดการ : Principles of Management
หลักการจัดการ : Principles of Management เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ที่สนใจ ผู้เขียน ..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค..
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย..
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการจัดการ" ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒ..
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)
"การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)" เล่มนี้ ใช้สำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชาการบ..
การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004)
"การขายเบื้องต้น 1 รหัส 2200 - 1004" เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002) การบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 2201-2002 ประเภทพาณิชยกรรม ..
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุง..
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111
โลหะวิทยา เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิช..
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื..
กลศาสตร์เครื่องกล
การศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง ..
การบัญชีเบื้องต้น 1
การบัญชีเบื้องต้น 1 ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน กานต์นภัส บุญลึก ..
กลศาสตร์เครื่องมือกล
เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพ..
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ ผู้เขียน พันธ์..
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบา..
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) เป็นวิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสำ..
ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3
ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3 ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับแนวข้อสอบ NT ในรูป..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
"เขียนแบบเบื้องต้น" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเน..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
"คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2005" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณควา..
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
"งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองา..
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
พื้นฐานทางช่าง
พื้นฐานทางช่าง เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เขียน ผศ. ชัยนนท์ ศรีสุภ..
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
"การขายเบื้องต้น 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ...
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ..
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอ..
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ป..
ท่องจำ 5 นาทีก่อนนอน เคมี ม.ปลาย
"รวบรวมเฉพาะเนื้อหาสำคัญของจุดสำคัญ เกี่ยวกับเคมีพื้นฐาน โดยเชื่อว่า “การท่องจำก่อนนอนเป็นวิธีท..
ท่องจำ 5 นาที ก่อนนอน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.ปลาย
"รวบรวมเฉพาะเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (earth science) พื้นฐาน โดยเชื่อว่า “ก..
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2 คู่มือสอบในชั้นเรียนและสอบแข่งขันเข้ามหาลัยทั่วประเทศ ทบทวนความรู้ในการส..
แสงสว่างในสถาปัตยกรรม
"แสงสว่างในสถาปัตยกรรม" เล่มนี้ เหมาะสำหรับการเรียนการสอนในสาขาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศา..
การภาษีอากรธุรกิจ
การภาษีอากรธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ ใช้ได้กับมหาวิท..
ติวเข้มแนวข้อสอบสนทนาภาษาอังกฤษ ป.6 English Conversation Prathom 6
สรุปเนื้อหาบทสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้น ป.6 ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่ออกสอบ ไม่ว่าจะเป็น การแนะน..
งานจักรยานยนต์
ebook ฿190 ฿161.5
การแก้ปัญหาช่างยนต์
ebook ฿230 ฿195.5
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿157.25
การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
ebook ฿150 ฿109
เทคโนโลยีแม่พิมพ์ปั๊มตัดโลหะ
ebook ฿160 ฿119
การพยากรณ์ทางสถิติ
ebook ฿250 ฿152.15
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ebook ฿185 ฿109.65
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino
ebook ฿180 ฿109.65
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
ebook ฿73 ฿62.05
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
ebook ฿320 ฿194.65
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ebook ฿270 ฿160.65
การเขียนแบบไฟฟ้า
ebook ฿250 ฿148.75
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
ebook ฿330 ฿195.5
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
ebook ฿195 ฿118.15
งานฝึกฝีมือ 1
ebook ฿250 ฿212.5
วัดละเอียด
ebook ฿155 ฿92.65
งานส่งกำลังรถยนต์
ebook ฿255 ฿216.75
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104)
ebook ฿124
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
ebook ฿98
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ
ebook ฿250 ฿169.15
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย
ebook ฿100
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)
ebook ฿69
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.)
ebook ฿75
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ebook ฿380 ฿262.65
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ebook ฿500 ฿305.15
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ebook ฿320 ฿194.65
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
ebook ฿180 ฿109.65
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ebook ฿180 ฿109.65
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
ebook ฿110 ฿93.5
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ebook ฿170 ฿101.15
งานฉีดพลาสติก
ebook ฿220 ฿135.15
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111)
ebook ฿93 ฿79.05
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
ebook ฿67 ฿56.95
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
ebook ฿100 ฿85
การบริหารช่องทางการตลาด
ebook ฿190 ฿118.15
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)
ebook ฿107 ฿90.95
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)
ebook ฿73 ฿62.05
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
ebook ฿198 ฿118.15
หลักการจัดการ : Principles of Management
ebook ฿180 ฿109.65
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
ebook ฿93
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
ebook ฿195 ฿139
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
ebook ฿195
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)
ebook ฿94
การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004)
ebook ฿67
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)
ebook ฿92
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
ebook ฿120
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111
ebook ฿185 ฿129
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ebook ฿120 ฿89
กลศาสตร์เครื่องกล
ebook ฿125 ฿89
การบัญชีเบื้องต้น 1
ebook ฿150 ฿92
กลศาสตร์เครื่องมือกล
ebook ฿150 ฿127.5
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
ebook ฿150 ฿92.65
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿175
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)
ebook ฿73 ฿62.05
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿152.15
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
ebook ฿150 ฿127.5
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
ebook ฿250 ฿212.5
ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3
ebook ฿199 ฿118.15
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
ebook ฿77 ฿65.45
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
ebook ฿70 ฿69
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
ebook ฿107
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
ebook ฿85
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
ebook ฿250 ฿199
พื้นฐานทางช่าง
ebook ฿220 ฿159
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
ebook ฿89
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
ebook ฿79
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
ebook ฿220 ฿159
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ (รหัสวิชา 17-4000-1613)
ebook ฿195 ฿139
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ebook ฿220 ฿159
ท่องจำ 5 นาทีก่อนนอน เคมี ม.ปลาย
ebook ฿195 ฿176
ท่องจำ 5 นาที ก่อนนอน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ม.ปลาย
ebook ฿195 ฿176
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2
ebook ฿320 ฿258.4
แสงสว่างในสถาปัตยกรรม
ebook ฿240 ฿199
การภาษีอากรธุรกิจ
ebook ฿250 ฿199
ติวเข้มแนวข้อสอบสนทนาภาษาอังกฤษ ป.6 English Conversation Prathom 6
ebook ฿159 ฿139
Showing 1 to 75 of 75 (1 Pages)