Products meeting the search criteria

เล่นบท CFO สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้จบบัญชี/การเงิน
ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารการเงินได้มากยิ่งขึ้น โดย..
100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส
100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส คือเป็นผู้ที่มีความรักคนยากคนจน ผู้..
อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่
อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่ พลังของความสัมพันธ์ การเปิดใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจ ผู้เขียน E..
เล่นบท CFO สำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้จบบัญชี/การเงิน
ebook ฿195 ฿140
100 บรรทัด ร้อยใจคน ภาวะผู้นำแบบหมอกระแส
ebook ฿159 ฿149
อ่อนน้อมถ่อมตน พลังของผู้นำยุคใหม่
ebook ฿180 ฿150
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)