Products meeting the search criteria

A Practical Research
฿450 ฿315
A Practical Guide to Research Projects is a self-explanatory book that aims to help university stude..
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการบริการ ชุมชนในการประเม..
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปั..
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่อ..
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทย..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
เทคนิคโรคพีชเป็นตำราที่มีเนื้อหาหลักด้านทฤษฎีและวิธีปฎิบัติที่สำคัญทางโรคพืชอย่างครบถ้วน เสนอเนื้อหา..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
นิเวศวิทยามนุษย์
ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยา ก็จะพบว่านักคิดส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มักจะมองว่านิเวศวิทยา..
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็น..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้กล่าวคือ ผู้เขียนได้สรรค์สร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึ..
A Practical Research
A Practical Guide to Research Projects  is a self-explanatory book that aims to help univer..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็น..
นิเวศวิทยามนุษย์
ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยา ก็จะพบว่านักคิดส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มักจะมองว่านิเวศวิทยา..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทย..
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการบริการ ชุมชนในการประเม..
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิจัย ในการพิจารณาเลือกเครื่องมือทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เ..
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่อ..
ชีววิทยารังสีทางการแพทย์
แนวคิดและความรู้ชีววิทยารังสีการแพทย์สร้างจากงานวิจัย จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือ การสอดแทรกและถอดบท..
วิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
“เมื่อการบูรณาการการวิจัยกับงานทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ” การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการว..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
อย่าเลี้ยงลูกตามคนอื่น
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย มะกิโกะ นะกะมุโระ นักเศรษฐศาสตร์ชาวญี่ปุ่น โดยใช้งานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์การ..
การวิจัยดำเนินงาน
การวิจัยดำเนินงาน มีทั้งทฤษฎีและโจทย์ตัวอย่างที่พบในชีวิตประจำวัน อีกทั้งมีการสอนการใช้ซอฟต์แวร์ Mi..
คาถาและตำรายาต่างๆ
คาถาและตำรายาต่าง ๆ (สมบัติส่วนบุคคล) เป็นตำรายาท้องถิ่นเริ่มต้นด้วยคาถา การดูเมื่อ คือการให้บุคคลที..
คุรุธรรม
฿200 ฿140
คุรุธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนมีเนื้อหาให้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ และศีลวิสุทธิ..
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน
โคลงนิราศหริภุญไชยเชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยที่พระแก้วมรกตยังอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ระหว่าป..
ชราสูตร
฿200 ฿140
ชราสูตรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาแสดงถึงความชราที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน..
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร หรือ ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ ตำนานเมืองละพุร ล้านน..
ตำนานสุริโยเทโฆ
ตำนานสุริโยเทโฆ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาเกี่ยวกับพญายักษ์สุริโยเทโ..
ธรรมพยากรณ์
ธรรมพยากรณ์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในการเสี่ยงทายทำนายโชคชะตาที่..
บารมี ๓๐ ทัศ
บารมี ๓๐ ทัศฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเริ่มด้วยการเทศนาโปรดพุทธมารดา แสดงยมก..
พุทธกัมมัฏฐานทาน
ปฏิบัติธรรมฉบับวัดสังฆาราม (ประตูลี้) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อเป็นเรื่องของการปฏิบั..
ปรมัตถธรรม
ปรมัตถธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยปณามคาถา บุญกิริยาว..
โปราณสังคหสูตร
โบราณสังคหสูตรฉบับวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มตนเรื่องด้วยสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ..
พระญาปลาช่อน
คติทางพระพุทธศาสนาเมื่อฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปรากฏเรื่องพระญาปลาช่อนหรือมัจฉาราชจริยา ฉบับวัดพระยืน..
พิธีกรรมต่างๆ
พิธีกรรมต่าง ๆ จ.ศ. ๑๒๕๕-๑๒๖๒ ฉบับวัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เนื้อหาประกอบด้ว..
ภุมมนิทเทส
ภุมมนิเทสฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มต้นด้วยพุทธประวัติ อานิสงส์ของการรั..
มหาวิบากรอม
มหาวิบากรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมหาวิบาก พุทธประวัติอย่าย่องของพระ..
มโหสถรอม
฿200 ฿140
มโหสถรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมโหสถโทน เป็นเรื่องย่อจากเรื่องมโหสถช..
เวสสันตระรอม
มหาเวสสันตระรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ในอกิตติวรรค ทรงบำเพ็ญทานบารมี..
โวหารกรณีโทน
โวหารกรณีโทน จ.ศ. ๑๒๐๕ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขณะที่ทรงพำนักในเมืองสาวัต..
สมันตกัปปโวหาร
สมันตกัปปโวหารฉบับวัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จารขึ้นในรัชสมัยของพญาพุทธวงศ..
สิทธิสารชาดก
สิทธิสารชาดกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชาดกนอกนิบาต (พาหิรชาดก) ลำดับที่..
สุมนะโอวาท
พระสุมนเถรเป็นผู้นำพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์จากสุโขทัยเข้ามาสู่อาณาจักรล้านนา ในสมัยพระเจ้ากือนา (พ..
อภิธัมมา ๗ คัมภีร์
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นภาษาบาลีทั้ง ๗ คัมภีร์ คื..
อัพภานกรรม
อัพภานกรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระวินัยปิฎกป..
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทานฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเนื้อหาแสดงถึงผลบุญขอ..
สังเวค
฿200 ฿140
การพิจารณาสังเวคนั้น กล่าวในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค สังคีติไว้ว่า สํเวชนีเยสุ าเนสุ สํเวค ..
สัตตสัมโพชฌงค์
สัตตสัมโพชฌังคธรรม หรือโพชฌงฌ์ทั้ง ๗ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาว่า..
กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201
กาเผือกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระพุ..
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา..
การวิจัยธุรกิจ
การวิจัยธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ผศ.ดร. สุภาวดี..
พร.
฿200 ฿140
พรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวชบรรพชา การอุทิศส่วนบุญค..
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electrotherapy) เป็นศาสตร์ที่สำคัญของวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หล..
เตมิยชาดก
เตมิยชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระกุมาร โอรสพระเจ้ากาสิก เมืองพาราณสี ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี (P..
มหาชนกชาดก
มหาชนกชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระชนกกุมาร โอรสพระเจ้าอริฏฐชนก เจ้าเมืองมิถิลา ทรงบำเพ็ญวิริย..
สุวัณณสามชาดก
สุวรรณสามชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ฤาษีเลี้ยงบิดามารดาผู้เสียจักษุ ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี ..
เนมิราชชาดก
เนมิราชชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราช โอรสเจ้าเมืองมิถิลา ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี (Per..
มโหสถชาดก
มโหสถชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมโหสถกุมารบุตรเศรษฐีแห่งนครมิถิลา มีความเฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญ..
ภูริทัตตชาดก
ภูริทัตตชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาค ชื่อภูริทัต ทรงบำเพ็ญศีลบารมี (Perfection in Morality..
จันทกุมารชาดก
จันทกุมารชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโอรสพระเจ้าเอกราช พระนามว่าจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี (P..
พรหมนารทชาดก
พรหมนารทชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรหม ชื่อนารท มาช่วยนางรุจาแสดงธรรม ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี (P..
วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑
วิธุรชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิธุรบัณฑิต ผู้ถวายธรรมแก่พระเจ้าโกรพ ทรงบำเพ็ญสัจบารมี (Perfec..
เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓
เวสสันดรชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโอรสพระเจ้ากรุงสัญชัย ทรงศรัทธาในการบริจาคทานจนถูกขับออกจากเ..
บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ 10.1 น้ำมันพืชและไขมันสัตว์ 10.2 กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 10.3 ผลิตภัณฑ์จากก..
ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว
ผู้เขียน เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อ..
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิจัย ในการพิจารณาเลือกเครื่องมือทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เ..
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
“งานวิจัยมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีขั้นตอน กระบวนการและการให้คำตอบที่แตกต่างกัน งานวิจัยที่เป็นเชิงค..
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
การรักษาด้วยไฟฟ้า (Electrotherapy) เป็นศาสตร์ที่สำคัญของวิชาชีพกายภาพบำบัด ซึ่งนิยมใช้กันอย่างแพร่หล..
สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS
สถิติวิจัยทางอาหารเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา หรือผู้ทำวิจัยในหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท..
A Practical Research
ebook ฿450 ฿315
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
ebook ฿250 ฿175
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿700 ฿490
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
ebook ฿300 ฿210
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ebook ฿480 ฿336
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ebook ฿420 ฿294
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
ebook ฿450 ฿315
การศึกษาชีวสมมูล
ebook ฿350 ฿245
นิเวศวิทยามนุษย์
ebook ฿550 ฿385
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
ebook ฿300 ฿210
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿350 ฿245
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ebook ฿380 ฿266
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
ebook ฿550 ฿385
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
ebook ฿304 ฿212
A Practical Research
book ฿450
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
book ฿550
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
book ฿380
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿350
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
book ฿300
นิเวศวิทยามนุษย์
book ฿550
การศึกษาชีวสมมูล
book ฿350
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
book ฿420
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
book ฿480
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
book ฿250
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
ebook ฿280 ฿210
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
book ฿300
ชีววิทยารังสีทางการแพทย์
ebook ฿515 ฿360
วิจัยเทคโนโลยีการศึกษา
ebook ฿290 ฿218
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
ebook ฿250 ฿188
อย่าเลี้ยงลูกตามคนอื่น
ebook ฿165 ฿132
การวิจัยดำเนินงาน
ebook ฿250 ฿152.15
คาถาและตำรายาต่างๆ
ebook ฿300 ฿210
คุรุธรรม
ebook ฿200 ฿140
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน
ebook ฿200 ฿140
ชราสูตร
ebook ฿200 ฿140
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ
ebook ฿250 ฿175
ตำนานสุริโยเทโฆ
ebook ฿250 ฿175
ธรรมพยากรณ์
ebook ฿300 ฿210
บารมี ๓๐ ทัศ
ebook ฿200 ฿140
พุทธกัมมัฏฐานทาน
ebook ฿200 ฿140
ปรมัตถธรรม
ebook ฿200 ฿140
โปราณสังคหสูตร
ebook ฿200 ฿140
พระญาปลาช่อน
ebook ฿300 ฿210
พิธีกรรมต่างๆ
ebook ฿200 ฿140
ภุมมนิทเทส
ebook ฿200 ฿140
มหาวิบากรอม
ebook ฿200 ฿140
มโหสถรอม
ebook ฿200 ฿140
เวสสันตระรอม
ebook ฿250 ฿175
โวหารกรณีโทน
ebook ฿200 ฿140
สมันตกัปปโวหาร
ebook ฿300 ฿210
สิทธิสารชาดก
ebook ฿300 ฿210
สุมนะโอวาท
ebook ฿200 ฿140
อภิธัมมา ๗ คัมภีร์
ebook ฿350 ฿245
อัพภานกรรม
ebook ฿250 ฿175
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน
ebook ฿200 ฿140
สังเวค
ebook ฿200 ฿140
สัตตสัมโพชฌงค์
ebook ฿200 ฿140
กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201
ebook ฿250 ฿175
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ebook ฿250 ฿152.15
การวิจัยธุรกิจ
ebook ฿240 ฿143.65
พร.
ebook ฿200 ฿140
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
ebook ฿780 ฿585
เตมิยชาดก
ebook ฿250 ฿175
มหาชนกชาดก
ebook ฿200 ฿140
สุวัณณสามชาดก
ebook ฿200 ฿140
เนมิราชชาดก
ebook ฿200 ฿140
มโหสถชาดก
ebook ฿350 ฿245
ภูริทัตตชาดก
ebook ฿200 ฿140
จันทกุมารชาดก
ebook ฿200 ฿140
พรหมนารทชาดก
ebook ฿200 ฿140
วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑
ebook ฿200 ฿140
เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓
ebook ฿359 ฿245
บทที่ 10 น้ำมันชีวภาพ เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล
ebook ฿60
ประมวลความรู้เบื้องต้นเรื่อง ข้าว
ebook ฿140 ฿98
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
book ฿280
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ จากแนวคิดทฤษฎีสู่การปฎิบัติ
book ฿250
ไฟฟ้าบำบัดสำหรับนักกายภาพบำบัด
book ฿780
สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS
ebook ฿515 ฿360
Showing 1 to 78 of 78 (1 Pages)