Products meeting the search criteria

คุรุธรรม
฿200 ฿140
คุรุธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนมีเนื้อหาให้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ และศีลวิสุทธิ..
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน
โคลงนิราศหริภุญไชยเชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยที่พระแก้วมรกตยังอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ระหว่าป..
ชราสูตร
฿200 ฿140
ชราสูตรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาแสดงถึงความชราที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน..
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร หรือ ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ ตำนานเมืองละพุร ล้านน..
ตำนานสุริโยเทโฆ
ตำนานสุริโยเทโฆ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาเกี่ยวกับพญายักษ์สุริโยเทโ..
ธรรมพยากรณ์
ธรรมพยากรณ์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในการเสี่ยงทายทำนายโชคชะตาที่..
บารมี ๓๐ ทัศ
บารมี ๓๐ ทัศฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเริ่มด้วยการเทศนาโปรดพุทธมารดา แสดงยมก..
พุทธกัมมัฏฐานทาน
ปฏิบัติธรรมฉบับวัดสังฆาราม (ประตูลี้) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อเป็นเรื่องของการปฏิบั..
ปรมัตถธรรม
ปรมัตถธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยปณามคาถา บุญกิริยาว..
โปราณสังคหสูตร
โบราณสังคหสูตรฉบับวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มตนเรื่องด้วยสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ..
พระญาปลาช่อน
คติทางพระพุทธศาสนาเมื่อฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปรากฏเรื่องพระญาปลาช่อนหรือมัจฉาราชจริยา ฉบับวัดพระยืน..
พิธีกรรมต่างๆ
พิธีกรรมต่าง ๆ จ.ศ. ๑๒๕๕-๑๒๖๒ ฉบับวัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เนื้อหาประกอบด้ว..
ภุมมนิทเทส
ภุมมนิเทสฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มต้นด้วยพุทธประวัติ อานิสงส์ของการรั..
มหาวิบากรอม
มหาวิบากรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมหาวิบาก พุทธประวัติอย่าย่องของพระ..
มโหสถรอม
฿200 ฿140
มโหสถรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมโหสถโทน เป็นเรื่องย่อจากเรื่องมโหสถช..
เวสสันตระรอม
มหาเวสสันตระรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ในอกิตติวรรค ทรงบำเพ็ญทานบารมี..
โวหารกรณีโทน
โวหารกรณีโทน จ.ศ. ๑๒๐๕ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขณะที่ทรงพำนักในเมืองสาวัต..
สมันตกัปปโวหาร
สมันตกัปปโวหารฉบับวัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จารขึ้นในรัชสมัยของพญาพุทธวงศ..
สิทธิสารชาดก
สิทธิสารชาดกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชาดกนอกนิบาต (พาหิรชาดก) ลำดับที่..
สุมนะโอวาท
พระสุมนเถรเป็นผู้นำพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์จากสุโขทัยเข้ามาสู่อาณาจักรล้านนา ในสมัยพระเจ้ากือนา (พ..
อภิธัมมา ๗ คัมภีร์
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นภาษาบาลีทั้ง ๗ คัมภีร์ คื..
อัพภานกรรม
อัพภานกรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระวินัยปิฎกป..
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทานฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเนื้อหาแสดงถึงผลบุญขอ..
สังเวค
฿200 ฿140
การพิจารณาสังเวคนั้น กล่าวในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค สังคีติไว้ว่า สํเวชนีเยสุ าเนสุ สํเวค ..
สัตตสัมโพชฌงค์
สัตตสัมโพชฌังคธรรม หรือโพชฌงฌ์ทั้ง ๗ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาว่า..
กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201
กาเผือกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระพุ..
คุรุธรรม
ebook ฿200 ฿140
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน
ebook ฿200 ฿140
ชราสูตร
ebook ฿200 ฿140
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ
ebook ฿250 ฿175
ตำนานสุริโยเทโฆ
ebook ฿250 ฿175
ธรรมพยากรณ์
ebook ฿300 ฿210
บารมี ๓๐ ทัศ
ebook ฿200 ฿140
พุทธกัมมัฏฐานทาน
ebook ฿200 ฿140
ปรมัตถธรรม
ebook ฿200 ฿140
โปราณสังคหสูตร
ebook ฿200 ฿140
พระญาปลาช่อน
ebook ฿300 ฿210
พิธีกรรมต่างๆ
ebook ฿200 ฿140
ภุมมนิทเทส
ebook ฿200 ฿140
มหาวิบากรอม
ebook ฿200 ฿140
มโหสถรอม
ebook ฿200 ฿140
เวสสันตระรอม
ebook ฿250 ฿175
โวหารกรณีโทน
ebook ฿200 ฿140
สมันตกัปปโวหาร
ebook ฿300 ฿210
สิทธิสารชาดก
ebook ฿300 ฿210
สุมนะโอวาท
ebook ฿200 ฿140
อภิธัมมา ๗ คัมภีร์
ebook ฿350 ฿245
อัพภานกรรม
ebook ฿250 ฿175
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน
ebook ฿200 ฿140
สังเวค
ebook ฿200 ฿140
สัตตสัมโพชฌงค์
ebook ฿200 ฿140
กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201
ebook ฿250 ฿175
Showing 1 to 26 of 26 (1 Pages)