Products meeting the search criteria

คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมทฤษฎีการประยุกต์และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
“อุณหพลศาสตร์วิศวกรรม: ทฤษฎี การประยุกต์ และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น” เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา..
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิจัย ในการพิจารณาเลือกเครื่องมือทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เ..
สถิติพื้นฐานแนวคิดพร้อมแบบทดสอบ
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ สถิติพื้นฐาน แนวคิดพร้อมแบบทดสอบ เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิชาใ..
สถิติสำหรับวิศวกร
เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ "สถิติสำหรับวิศวกร" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตร วศ.บ...
การพยากรณ์ทางสถิติ
การพยากรณ์ทางสถิติ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รายวิชาเทคนิคการพยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่..
สถิติวิศวกรรม : Engineering Statistics
สถิติวิศวกรรม : Engineering Statistics หลักการทางสถิติ ประกอบด้วยทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงรูปแบบ..
ความน่าจะเป็นและสถิติ
กล่าวถึงความหมายของสถิติและการจำแนกประเภทของวิธีการทางสถิติ แนวความคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็นและการแ..
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows SPSS (Statistical Packages for the Social Science) เป็..
ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง
ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง ข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างสุ่มเพื่อส..
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
สถิติเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการวิจัย ในการพิจารณาเลือกเครื่องมือทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เ..
Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น..
สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS
สถิติวิจัยทางอาหารเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษา หรือผู้ทำวิจัยในหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook ฿450 ฿315
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
ebook ฿400 ฿280
การศึกษาชีวสมมูล
ebook ฿350 ฿245
การศึกษาชีวสมมูล
book ฿350
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
book ฿400
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
book ฿450
อุณหพลศาสตร์วิศวกรรมทฤษฎีการประยุกต์และอุณหพลศาสตร์เชิงสถิติเบื้องต้น
ebook ฿280 ฿210
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
ebook ฿280 ฿210
สถิติพื้นฐานแนวคิดพร้อมแบบทดสอบ
ebook ฿250 ฿199
สถิติสำหรับวิศวกร
ebook ฿250 ฿179
การพยากรณ์ทางสถิติ
ebook ฿250 ฿152.15
สถิติวิศวกรรม : Engineering Statistics
ebook ฿220 ฿154
ความน่าจะเป็นและสถิติ
ebook ฿185
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows ทุกเวอร์ชัน
ebook ฿195 ฿159
ความน่าจะเป็นเชิงสถิติ ฉบับปรับปรุง
ebook ฿400 ฿280
สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข
book ฿280
Data Analytics ด้วย สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น
ebook ฿279
สถิติวิจัยทางอาหาร FOOD RESEARCH STATISTICS
ebook ฿515 ฿360
Showing 1 to 18 of 18 (1 Pages)