Products meeting the search criteria

เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้กล่าวคือ ผู้เขียนได้สรรค์สร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึ..
KENDO 5.0 Leadership skill for the new AI era Book
“เราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ แต่เปลี่ยนตัวเองได้”โลกในอนาคตอีกไม่นาน มันจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก เร็วแบบ..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การประเมินสิ่งคุกคาม -- บทที่ 3 การประเมินการสัมผัส -- บทที่ 4 การประเมินขนา..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
หนังสือเรื่อง "เชียงใหม่ -ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2427 - 2518..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค..
นิเวศวิทยามนุษย์
ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยา ก็จะพบว่านักคิดส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มักจะมองว่านิเวศวิทยา..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
บ้านเรือนอุษาคเนย์ สะท้อนพหุลักษณ์อันกลมกลืนและงดงามของสังคมพหุชาติพันธุ์ในเอกเชียตะวันออกเฉียงใต..
วิทยาการข้าวไทย
การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ ..
การประเมินทางประสาทสัมผัส
แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียน..
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เช่น ยา หัตถการ วัคซีน เครื่องมือแพทย์มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนในสังคมเพิ่มมาก..
พกหลักสังคมช่วงชั้นที่ 3
หนังสือพกหลักสังคม ช่วงชั้นที่ 3 เหมาะสำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.1-ม.3 หรือช่วงชั้นที่ 3 ซึ่ง..
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์ การทำความเข้าใจกับพฤติกรรมมนุษย์ในเหตุการณ์ทางสังคมโดยทั่วไป ผ..
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาป..
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
ebook ฿304 ฿212
KENDO 5.0 Leadership skill for the new AI era Book
book ฿190
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
book ฿350
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
book ฿350
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
book ฿400
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
book ฿350
นิเวศวิทยามนุษย์
book ฿550
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
book ฿450
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
book ฿380
วิทยาการข้าวไทย
book ฿450
การประเมินทางประสาทสัมผัส
book ฿500
การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ
book ฿350
พกหลักสังคมช่วงชั้นที่ 3
ebook ฿95
จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและการประยุกต์
ebook ฿220 ฿131.75
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
ebook ฿470 ฿330
Showing 16 to 30 of 94 (7 Pages)