Products meeting the search criteria

งานจักรยานยนต์
งานจักรยานยนต์ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้..
การแก้ปัญหาช่างยนต์
เนื้อหาโดยสังเขป "การแก้ปัญหาช่างยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหา..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เนื้อหาโดยสังเขป วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กท..
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน พื้นฐานหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนชนิดและการทำงานของชิ้นส่วนต่างๆ ของ..
กลศาสตร์เครื่องกล
กลศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งในสาขาฟิสิกส์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการกระทำของแรง หนังสือเล่มนี้..
ทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ทฤษฎีและปฎิบัติอิเล็กทรอนิกส..
งานไฟฟ้ารถยนต์
งานไฟฟ้ารถยนต์ เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หรือหลักไฟฟ้าเบื้องต้น ผู้เขียน ประสานพ..
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ชิ้นส่วนเครื่องกล ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ผู้เขียน ..
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง..
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่ รวบรวมความรู้พื้นฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาช..
การเขียนแบบไฟฟ้า
การเขียนแบบไฟฟ้า เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ผู้เขียน รศ. ธนบูรณ์ ศศิภานุเดช, ..
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร. ธรรม..
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ กล่าวถึงปั๊มฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีดเชื้อเพลิง เครื่องควบคุมความเร็ว ก..
งานฝึกฝีมือ 1
งานฝึกฝีมือ 1 ตรงตามหลักสูตรของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ผู้เขียน วิทยา ทองขาว งา..
วัดละเอียด
วัดละเอียด รวมพื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาล..
งานส่งกำลังรถยนต์
งานส่งกำลังรถยนต์ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจสอบ การถอดประกอบ พร้อมรูปภาพของ..
หลักพืชกรรม
หลักพืชกรรม ครอบคลุมเรื่องการตลาดพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่างๆ การจำแนกพืช พืชเศรษฐกิจ..
คู่มืออุณหพลศาสตร์ ระดับ ปวส.
คู่มืออุณหพลศาสตร์ ระดับ ปวส. นิยาม แนวคิด และคุณสมบัติทางอุณหพลวัต พลังงาน งาน และความร้อน สารทำงา..
การวัดละเอียด
การวัดละเอียด คู่มือการวัดขั้นพื้นฐาน สำหรับงานอุตสาหกรรม ผู้เขียน อำพัน เมธนาวิน ให้เนื้อหาที่..
งานฝึกฝีมือ
งานฝึกฝีมือ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน อ..
โลหะวิทยาเบื้องต้น
โลหะวิทยาเบื้องต้น ตรงตามหลักสูตรของอาชีวศึกษา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และผู้สนใจทั่วไป ..
ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล นอกจากจะกล่าวถึงปั๊มฉีดเชื้อเพลิงและหัวฉีดเชื้อเพลิงแล้ว ยัง..
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104)
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รา..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรา..
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรร..
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.)
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิช..
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลั..
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วย..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111)
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายร..
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะราย..
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายราย..
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และค..
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย..
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการจัดการ" ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒ..
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)
"การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)" เล่มนี้ ใช้สำหรับเป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน วิชาการบ..
การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004)
"การขายเบื้องต้น 1 รหัส 2200 - 1004" เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ..
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002) การบัญชีห้างหุ้นส่วน รหัสวิชา 2201-2002 ประเภทพาณิชยกรรม ..
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่มีความสนใจในเรื่องการบำรุง..
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111
โลหะวิทยา เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิช..
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื..
กลศาสตร์เครื่องกล
การศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง ..
การบัญชีเบื้องต้น 1
การบัญชีเบื้องต้น 1 ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน กานต์นภัส บุญลึก ..
กลศาสตร์เครื่องมือกล
เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพ..
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
ความปลอดภัยในงานอาชีพ มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในงานต่างๆ ของช่างเครื่องกล สภาพแวดล้อมในการท..
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุ..
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทางด้านสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิดต่างๆ ผู้เขียน พันธ์..
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชี..
งานเครื่องยนต์ดีเซล
งานเครื่องยนต์ดีเซล เนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ..
งานบำรุงรักษารถยนต์
งานบำรุงรักษารถยนต์ ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนช..
การแก้ปัญหาช่างยนต์
การแก้ปัญหาช่างยนต์ หนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาขัดข้องของเครื่องยนต์ ผู้เขียน ประ..
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
วัสดุช่างอุตสาหกรรม พื้นฐานสำหรับช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ให้เนื้อหา..
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น รวบรวมเนื้อหาที่ช่างเทคนิคและผู้ที่มีความสนใจทางด้านเครื่องยนต์ควรรู้ ผู..
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับปวส. และปริญญาตรี 310..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พื้นฐานการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และทฤษฎีการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ผู้เขียน ช..
บัญชีเบื้องต้น 1
บัญชีเบื้องต้น 1 ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน กานต์นภัส บุญลึก ให..
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วงจรไฟฟ้า วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอุปกรณ์อิเล็..
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบา..
กรรมวิธีการผลิต
กรรมวิธีการผลิต มีเนื้อหาของกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ คว..
โลหะวิทยาการเชื่อม
โลหะวิทยาการเชื่อม เชื่อมโลหะ อาชีวศึกษา โลหะการเชื่อม โลหะวิทยา..
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน รวมหลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊ซโซลีน 4 จังหวะ 2 จังห..
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุ..
งานจักรยานยนต์
งานจักรยานยนต์ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. รวมถึงช่างซ่อมและผู้ที่สนใจทั่วไป ผ..
คณิตศาสตร์ช่างยนต์
คณิตศาสตร์ช่างยนต์ ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล ..
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book) เป็นวิชาชีพพื้นฐานประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมของสำ..
การผลิตพืชสมุนไพร
การผลิตพืชสมุนไพร พืชสมุนไพรไทยที่คนไทยควรรู้ ผู้เขียน มณฑา ลิมปิยะประพันธ์ ให้เนื้อหาที่สำคัญ..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
"เขียนแบบเบื้องต้น" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเน..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
"คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2005" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณควา..
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
"งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองา..
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษา หรือคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดั..
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
"การขายเบื้องต้น 2" เล่มนี้ เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ...
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007)
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายว..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ..
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
คณิตศาสตร์ช่างโยธา
คณิตศาสตร์ช่างโยธา เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนี..
ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)
"ความแข็งแรงของวัสดุ" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ..
การสร้างเว็บไซต์
เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
งานจักรยานยนต์
ebook ฿190 ฿161.5
การแก้ปัญหาช่างยนต์
ebook ฿230 ฿195.5
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿157.25
เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ebook ฿215 ฿150
กลศาสตร์เครื่องกล
ebook ฿125 ฿90
ทฤษฎีและปฏิบัติอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ebook ฿185 ฿130
งานไฟฟ้ารถยนต์
ebook ฿180 ฿130
ชิ้นส่วนเครื่องกล
ebook ฿185 ฿109.65
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
ebook ฿73 ฿62.05
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
ebook ฿320 ฿194.65
ช่างไฟฟ้ารถยนต์มือใหม่
ebook ฿270 ฿160.65
การเขียนแบบไฟฟ้า
ebook ฿250 ฿148.75
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
ebook ฿330 ฿195.5
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
ebook ฿195 ฿118.15
งานฝึกฝีมือ 1
ebook ฿250 ฿212.5
วัดละเอียด
ebook ฿155 ฿92.65
งานส่งกำลังรถยนต์
ebook ฿255 ฿216.75
หลักพืชกรรม
ebook ฿160 ฿101.15
คู่มืออุณหพลศาสตร์ ระดับ ปวส.
ebook ฿225 ฿150
การวัดละเอียด
ebook ฿155 ฿93.5
งานฝึกฝีมือ
ebook ฿185 ฿130
โลหะวิทยาเบื้องต้น
ebook ฿195 ฿140
ช่างทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล
ebook ฿195 ฿140
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2104)
ebook ฿124
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (สอศ.) (รหัสวิชา 20104-2104)
ebook ฿98
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2115) มีแผน+เฉลย
ebook ฿100
พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-1001)
ebook ฿69
คณิตศาสตร์สำหรับช่างก่อสร้าง (สอศ.)
ebook ฿75
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
ebook ฿180 ฿109.65
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ebook ฿180 ฿109.65
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
ebook ฿110 ฿93.5
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 2106-2111)
ebook ฿93 ฿79.05
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
ebook ฿67 ฿56.95
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
ebook ฿100 ฿85
การพัฒนาบุคลิกภาพ (รหัสวิชา 2203-2009)
ebook ฿107 ฿90.95
เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)
ebook ฿73 ฿62.05
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2105)
ebook ฿93
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
ebook ฿195 ฿139
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
ebook ฿195
การบัญชีบริษัทจำกัด (รหัสวิชา 2201-2003)
ebook ฿94
การขายเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1004)
ebook ฿67
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (รหัสวิชา 2201-2002)
ebook ฿92
การบำรุงรักษา (รหัสวิชา 2111-2005)
ebook ฿120
โลหะวิทยา รหัสวิชา310-0111
ebook ฿185 ฿129
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ebook ฿120 ฿89
กลศาสตร์เครื่องกล
ebook ฿125 ฿89
การบัญชีเบื้องต้น 1
ebook ฿150 ฿92
กลศาสตร์เครื่องมือกล
ebook ฿150 ฿127.5
การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
ebook ฿150 ฿92.65
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
ebook ฿150 ฿92.65
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
ebook ฿195 ฿118.15
อิเล็กทรอนิกส์ในงานอุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿175
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ebook ฿120 ฿85
งานเครื่องยนต์ดีเซล
ebook ฿160 ฿120
งานบำรุงรักษารถยนต์
ebook ฿125 ฿90
การแก้ปัญหาช่างยนต์
ebook ฿230 ฿160
วัสดุช่างอุตสาหกรรม
ebook ฿160 ฿115
ทฤษฎีเครื่องยนต์เบื้องต้น
ebook ฿175 ฿110
การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ebook ฿220 ฿160
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿130
บัญชีเบื้องต้น 1
ebook ฿150 ฿110
ทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ebook ฿180 ฿130
การบัญชีเบื้องต้น 1 (รหัสวิชา 2200-1002)
ebook ฿73 ฿62.05
กรรมวิธีการผลิต
ebook ฿140 ฿83.3
โลหะวิทยาการเชื่อม
ebook ฿175 ฿110.5
ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ebook ฿250 ฿175
แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
ebook ฿195 ฿140
งานจักรยานยนต์
ebook ฿190 ฿135
คณิตศาสตร์ช่างยนต์
ebook ฿150 ฿92.65
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿152.15
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
ebook ฿150 ฿127.5
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Bilingual Book)
ebook ฿250 ฿212.5
การผลิตพืชสมุนไพร
ebook ฿195 ฿140
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
ebook ฿77 ฿65.45
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
ebook ฿70 ฿69
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
ebook ฿107
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
ebook ฿85
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
ebook ฿250 ฿199
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ebook ฿285 ฿199
การขายเบื้องต้น 2 (รหัสวิชา 2200-1005)
ebook ฿89
ความปลอดภัยในงานอาชีพ (รหัสวิชา 2001-1007)
ebook ฿63
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
ebook ฿79
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
ebook ฿220 ฿159
กลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2007
ebook ฿82
คณิตศาสตร์ช่างโยธา
ebook ฿72
ความแข็งแรงของวัสดุ (รหัสวิชา 3100-0105)
ebook ฿220 ฿159
การสร้างเว็บไซต์
ebook ฿115 ฿94.5
Showing 1 to 87 of 87 (1 Pages)