Products meeting the search criteria

วิทยาการข้าวไทย
การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ ..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ ..
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเ..
คู่มือสำหรับประชาชน_การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ประ..
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
ศตวรรษที่ 21 มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เศรษฐกิจของเอเชียมีบทบาทมากขึ้นในขณะที่สหรัฐ ฯ ยังไม่ยอมรับการเ..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
วิทยาการข้าวไทย
การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ ..
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
เจาะประเด็นเด่นเศรษฐกิจไทย
เจาะประเด็นเด่นเศรษฐกิจไทย วิเคราะห์เศรษฐกิจด้วยหลักเศรษฐศาสตร์อย่างกระชับ และเข้าใจง่าย ผู้เขียน ..
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา : ลักษณะสถาปัตยกรรมและลวดลายประดับอาคาร แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของงานสถาป..
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุป..
มีสติรู้คิดรู้ทำ
นิทานคำกลอนส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง 12 ประการ เล่มนี้มีเนื้อหาส่งเสริมให้เด็กๆมีสติ มีสมาธิ แ..
เกษตรกรรมลองทำดู : มะม่วง
หนังสือเสริมความรู้เกี่ยวกับพืชผักและสัตว์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมนำเสนอวิธีเพาะป..
วิทยาการข้าวไทย
ebook ฿450 ฿315
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ebook ฿420 ฿294
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ebook ฿350 ฿245
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
ebook ฿488 ฿342
คู่มือสำหรับประชาชน_การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ
ebook FREE
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
ebook ฿245 ฿172
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
book ฿350
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
book ฿420
วิทยาการข้าวไทย
book ฿450
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
ebook ฿67 ฿56.95
เจาะประเด็นเด่นเศรษฐกิจไทย
ebook ฿170 ฿101.15
คุ้มบ้านเจ้าเฮือนเก่าล้านนา
ebook ฿470 ฿330
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ebook ฿160 ฿128
มีสติรู้คิดรู้ทำ
ebook ฿98 ฿78
เกษตรกรรมลองทำดู : มะม่วง
ebook ฿195 ฿156
Showing 1 to 15 of 24 (2 Pages)