Products meeting the search criteria

การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
การออกแบบระบบการขนส่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องเลือกจุดจอดรถบัสที่เหมาะสมภายในระยะทางที่พนักงานยอ..
การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน
การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในกระบวนการออกแบบ การวางแผน การจัดหา กา..
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
ebook ฿750 ฿525
การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน
ebook ฿320 ฿225
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)