Products meeting the search criteria

งานปรับอากาศรถยนต์
งานปรับอากาศรถยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. สาขาช่างยนต์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้เขียน สม..
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่าง..
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1 เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มทำการศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร..
การออกแบบเครื่องจักรกลเล่ม 2
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 2 กล่าวถึงเรื่องคัปปลิง การคำนวณเกี่ยวกับเฟืองชนิดต่างๆ การเลือกใช้เจอร..
งานเครื่องล่างรถยนต์
งานเครื่องล่างรถยนต์ ภายในเล่มประกอบด้วย รูปภาพต่างๆ ของระบบเครื่องล่างรถยนต์ทุกขั้นตอน และยังได้รว..
งานบำรุงรักษารถยนต์
งานบำรุงรักษารถยนต์ รวมเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของรถยนต์ตามระย..
กลศาสตร์โครงสร้าง 1
กลศาสตร์โครงสร้าง 1 หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงต์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ..
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
"การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพแลเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101" เล่มนี้ เนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ม..
เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
"พฤติกรรมของคน" นั้นเป็นเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้า ทั้งในชีวิตครอบครัว การทำงาน สังคมการเมือง หรือในทุ..
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001 - 1001 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา ..
เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
"เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น" เล่มนี้ ได้รวบรวมและอธิบายถึงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงนำมันหล่อลื่น และสาร..
พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว
พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว พจนานุกรม เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ผู้เ..
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006) งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน รหัสวิชา 2111-2006 ประเภทวิช..
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
"เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)" หมวดวิชาทักษะชีวิตเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนก..
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007)
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007) ตรงตามหลักส..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)..
รักรถ เข้าใจรถ
"รักรถ เข้าใจรถ" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เน้นการเรียนรู้วิธีการใช้ และการบำรุงรักษารถอย่างถูกต้อง โดยศึก..
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รวมความรู้ด้านนโยบายและแผน สอบได้ทุกกระทรวง กรม และท..
คู่มือสอบธนาคารของรัฐและเอกชน
คู่มือสอบธนาคารของรัฐและเอกชน เจาะลึก!! เนื้อหาวิชาหลักที่ต้องใช้สอบ วิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ การเงินก..
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญา..
ความแข็งแรงของวัสดุ
ความแข็งแรงของวัสดุ ใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี แล..
การวิจัยธุรกิจ
การวิจัยธุรกิจ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขียน ผศ.ดร. สุภาวดี..
ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502)
ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรา..
กลศาสตร์วิศวกรรม
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง..
คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System)
"ระบบนิวแมติกส์" ถูกนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เพื่อใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของอุตสาหกรรม..
กลศาสตร์โครงสร้าง (รหัสวิชา 2121-2011)
"กลศาสตร์โครงสร้าง" เล่มนี้ อธิบายถึงพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอย่างง่าย ประเภทคานและโครงข้อหมุนที่อย..
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มุ่งฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ..
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503)
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถน..
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิด กระบว..
เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี
เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป ผู้เขีย..
การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเล่มนี้เรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบา..
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things เปิดโลกเทคโนโลยี IoT: ไวไฟ (Wi-Fi), บลูทูธ (Bluetoot..
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
"การจัดการการเปลี่ยนแปลง" เล่มนี้ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที..
สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกการศึกษาพิเศษ
สรุปสาระสำคัญที่ใช้ในการสอบครูผู้ช่วย วิชาเอกการศึกษาพิเศษ อธิบายเนื้อหาแบบเจาะลึก กระชับ เข้าใจง่าย..
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
"เขียนแบบเบื้องต้น" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเน..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
"คณิตศาสตร์เครื่องมือกล รหัสวิชา 20102-2005" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณควา..
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
"งานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 20100-1003" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เครื่องมืองา..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย
"อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักอาชีวอนามัยและความปล..
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง มีความสำคัญมากสำหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเท..
การประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร
อ้างอิงวิธีการคำนวณตามหลักเกณฑ์การประมาณราคางานก่อสร้างอาคารของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และกระทรวง..
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs
ช่วยให้คนในองค์กรได้เรียนรู้หลักการแบบง่าย ๆ สั้น ๆ และเรียนลัดไปสู่ภาคปฏิบัติได้ทันที ผู้เขียน ณรง..
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)
"งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวข้องกับงานทางด..
สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.4-6
"สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.4-6" เล่มนี้ ประกอบด้วย สรุป เทคนิคคิดลัด ครอบคลุมเนื้อห..
ทะลุเปลือกถึงแก่นธรรม
"ทะลุเปลือก ถึงแก่นธรรม" เล่มนี้จะมาตอบเรื่องธรรมะคาใจไขทางสว่างให้ชาวพุทธทั้งหลาย ไม่ให้เข้าใจผิดๆ ..
สารพันคำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย
รวบรวมคำถามเกี่ยวกับบ้านพร้อมแนะวิธีป้องกันและแก้ไข นำเสนอปัญหาพร้อมกับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และตกแ..
บ้านกับต้นไม้
รวบรวมเกร็ดความรู้และเรื่องราวต่างๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการตกแต่งบริเวณบ้านด้วยต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็น ต้..
การวิเคราะห์ผลกำไร
ศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ผลกำไรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนในทางธุรกิจอุตสาหกรรมแ..
ลงทุนหุ้นเงาพันเทาแค่เอื้อม
กล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่ยังไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย..
เกษตรก้าวหน้า
เกษตรกรก้าวหน้าได้อย่างไรโดยอาศัยการเรียนรู้จากเกษตรกรโดยตรงด้วยวิธีการต่างๆและ จากหนังสือเล่มนี้ ท่..
รู้ทัน ป้องกัน แก้ไข คดีครอบครัว ทำคดีเองอย่าง
นำเสนอข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีครอบครัวที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบและเข้าใจหลักกฎหมาย กระบวนการ หรือ..
ถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า
ช่วยให้คุณผู้อ่านฉุกคิดได้ตั้งคำถามให้กับการขับเคลื่อนชีวิต มีความกระตือรือร้น และมีทัศนคติบวกเชิงสร..
EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส
Best Seller ! EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส เทคนิคการบริหารอารมณ์อย่างมืออาชีพ ที่ปฏิบัติได้จริง และอย่าง..
การจัดการไอทีลอจิสติกส์
พาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการไอทีลอจิสติกส์อย่างละเอียด จากเนื้อหาที่เน้นการปฏิบัติจริงในมิติต่า..
สร้างฝันให้เป็นจริง
สร้างฝันให้เป็นจริง แนวความคิดในการปรับทัศนคติ ความเชื่อ และความศรัทธาในด้านบวกหรือเชิงสร้างสรรค์ ..
ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
จะช่วยกระตุ้นให้ท่านขุดค้นความสามารถทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวของท่าน นำมาใข้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบ..
รู้จักเขา เข้าใจเรา
ช่วยคุณในการปรับ "ความคิด" อีกนิด เพื่อที่จะได้ทราบว่า "คน" เข้าใจไม่ยาก ถ้าเข้าถึง "จิตใจและความรู้..
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน ครอบคลุมหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียน..
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
เครื่องยนต์สันดาปภายใน เหมาะสำหรับการศึกษาระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ผู้เขียน อุตส่าห์ จิรากร,เชื..
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ครอบคลุมทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ศึกษามีแนวคิดและความเข้าใจถึ..
ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1
ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1 พื้นฐานทฤษฏีที่ถูกต้องจนถึงขั้นปฏิบัติการซ่อม ผู้เขียน บ..
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น มีเนื้อหาครอบคลุมภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป เพื่อใช..
งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์
งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมในเรื่องหลักการและโครงสร้างของเครื่องยนต์ฉีดเชื้อเพลิงอ..
งานเครื่องยนต์
งานเครื่องยนต์ เนื้อหาครอบคลุมทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ ให้เนื้อ..
งานเครื่องล่างรถยนต์
งานเครื่องล่างรถยนต์ เนื้อหาครอบคลุมระบบต่างๆ ของเครื่องล่างรถยนต์ ผู้เขียน ประสานพงษ์ หาเรือนรีพ ..
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม หนังสือที่จะช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบเพื..
คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ
คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ ครอบคลุมพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจคาร์แคร์แบบครบวงจร ผู้เข..
รวมศัพท์เศรษฐกิจ การค้า-การเงิน ระหว่างประเทศ
รวมศัพท์เศรษฐกิจ-การค้า การเงิน ระหว่างประเทศ ผู้เขียน ศิริพร สัจจานันท์ ผู้เขียนจึงได้จัดทำหนัง..
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน พื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาต..
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น ลำดับตามขั้นตอนของการคำนวณออกแบบอาคารอย่างง่าย เพื่อให้เกิ..
วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง
วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง เหมาะสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี และผู้ที่สนใจทั่วไป ผู..
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เพื่อให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น ผู้เขียน ประ..
การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing
ธุรกิจบริการต่างกับธุรกิจที่ขายสินค้า ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดที่ได้ผลกับสินค้า อาจไม่สามารถนำมาใช้ได้ก..
การควบคุมคุณภาพ Quality Control
การควบคุมคุณภาพ - ความหมายและมิติของคุณภาพ - การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพ - เครื่องมือควบคุมคุณภาพ..
วิศวกรรมการส่องสว่าง
วิศวกรรมการส่องสว่าง แหล่งกำเนิดแสง สี การตอบสนองสี ความเข้มแสง และความส่องสว่าง ผู้เขียน ศิลี บรร..
Efficacy of Maintenance สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา
"Efficacy of Maintenance : สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา" มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นคู่มือประกอบการทำงานบำ..
BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ
แนวทางให้นำไปใช้เพื่อประกอบการทำแผนธุรกิจและการตั้งงบประมาณและยังเป็นคู่มือเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรั..
เศรษฐีทันใจ
เศรษฐีทันใจ เล่าเรื่องแห่งปัญญาและความมั่งคั่ง ผู้เขียน Mark Fisher (มาร์ก ฟิสเชอร์) ผู้แปล สมศัก..
เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ สำหรับการติดตั้..
สุดยอดนักลงทุนโลก
สุดยอดนักลงทุนโลก เรียนรู้ปรัชญาการลงทุนจากสุดยอดเซียนหุ้นระดับโลก ผู้เขียน glen Arnold (เกล็น อาร..
เกษียณเร็ว รวยกว่า How to Retire 10 Years Early
เกษียณเร็ว รวยกว่า ใช้แผนเกษียณล่วงหน้า 10 ปี ชี้เส้นทางเศรษฐีให้คุณแฮปปี้ตลอดไป ผู้เขียน Martin B..
เรื่องเล่าจาก "กัมปนาท" เที่ยว&ทัวร์ตลาดหุ้นทั่วโลก
เรื่องเล่าจาก "กัมปนาท" เที่ยว&ทัวร์ตลาดหุ้นทั่วโลก เรื่องเล่าจากประสบการณ์ดูงาน...ตลาดทุน...ตลาดหุ..
การบริหารงานบำรุงรักษา
การบริหารงานบำรุงรักษา ตรงตามหลักสูตรของ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 3111-2101 การบริหา..
การโรงแรม
การโรงแรม เทคนิคการบริการในโรงแรมที่ควรใช้ เพื่อการให้บริการเป็นเลิศ ผู้เขียน จิตตินันท์ นันทไพบูล..
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เหมาะสำหรับประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษา หรือคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรระดั..
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106 กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับข..
เครื่องจักรกลงานไม้
เครื่องจักรกลงานไม้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเ..
งานไฟฟ้ารถยนต์
งานไฟฟ้ารถยนต์ มีเนื้อหาครอบคลุมเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า หลักการไฟฟ้าเบื้องต้น แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ต ระ..
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องหลักการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะและ 2 จั..
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ฉบับเล็กพริกขี้หนู
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ฉบับเล็กพริกขี้หนู เพิ่มความฟิต พิชิตฝัน สู่สถาบันที่น้องๆ ต้องการด้วยแนวข..
งานปรับอากาศรถยนต์
ebook ฿185 ฿109.65
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
ebook ฿175 ฿109.65
การออกแบบเครื่องจักรกล เล่ม 1
ebook ฿350 ฿297.5
การออกแบบเครื่องจักรกลเล่ม 2
ebook ฿350 ฿297.5
งานเครื่องล่างรถยนต์
ebook ฿255 ฿152.15
งานบำรุงรักษารถยนต์
ebook ฿125 ฿75.65
กลศาสตร์โครงสร้าง 1
ebook ฿82
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต รหัสวิชา 3000-0101
ebook ฿220 ฿187
เปลี่ยนความคิดด้วยจิตวิทยาเชิงบวก
ebook ฿180 ฿109.65
ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
ebook ฿175 ฿148.75
เชื่อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
ebook ฿250 ฿152.15
พจนานุกรมศัพท์เทคนิค ฉบับรู้ศัพท์รอบตัว
ebook ฿185 ฿109.65
งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (รหัสวิชา 2111-2006)
ebook ฿94 ฿79.9
เหตุการณ์ปัจจุบัน (รหัสวิชา 2000-1505)
ebook ฿67 ฿56.95
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล : Machinery Maintenance (Bilingual Book) (รหัสวิชา 2111-2007)
ebook ฿250 ฿148.75
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
ebook ฿77 ฿65.45
รักรถ เข้าใจรถ
ebook ฿195 ฿118.15
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ebook ฿280 ฿169.15
คู่มือสอบธนาคารของรัฐและเอกชน
ebook ฿250 ฿148.75
ระเบียบวิธีวิจัยจากแนวคิดทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
ebook ฿250 ฿152.15
ความแข็งแรงของวัสดุ
ebook ฿220 ฿135.15
การวิจัยธุรกิจ
ebook ฿240 ฿143.65
ทักษะชีวิตและสังคม (รหัสวิชา 2000-1502)
ebook ฿79 ฿67.15
กลศาสตร์วิศวกรรม
ebook ฿220 ฿135.15
คัมภีร์การใช้งาน ระบบนิวแมติกส์ (Pneumatics System)
ebook ฿320 ฿194.65
กลศาสตร์โครงสร้าง (รหัสวิชา 2121-2011)
ebook ฿93 ฿79.05
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ebook ฿195 ฿118.15
มนุษยสัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 3000-1503)
ebook ฿180 ฿109.65
การจัดทำแผนที่นำทางการพัฒนาเทคโนโลยี : Technology Roadmapping
ebook ฿320 ฿194.65
เทคโนโลยีหล่อลื่นตลับลูกปืนด้วยจาระบี
ebook ฿170 ฿101.15
การบริหารอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ebook ฿300 ฿237.15
IoT สถาปัตยกรรมการสื่อสาร : Internet of Things
ebook ฿220 ฿169.15
การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ebook ฿220 ฿179
สอบครูผู้ช่วยวิชาเอกการศึกษาพิเศษ
ebook ฿270 ฿249
เขียนแบบเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1301)
ebook ฿70 ฿69
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2005) มีแผน+เฉลย
ebook ฿107
งานฝึกฝีมือ (20100-1003)
ebook ฿85
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย
ebook ฿96
โครงข่ายการสื่อสารและสายส่ง
ebook ฿320
การประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร
ebook ฿250 ฿189
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
ebook ฿250 ฿199
คู่มือประยุกต์ใช้ระบบการบริหารผลงานด้วยแนวคิดแบบ OKRs
ebook ฿150 ฿129
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รหัสวิชา 3100-0003)
ebook ฿250 ฿229
สุดยอด Concept เด็ด พิชิตคณิตอัจฉริยภาพ ป.4-6
ebook ฿220 ฿169.15
ทะลุเปลือกถึงแก่นธรรม
ebook ฿159 ฿110
สารพันคำถามเรื่องบ้านกับสถาปนิกไทย
ebook ฿125 ฿95
บ้านกับต้นไม้
ebook ฿135 ฿95
การวิเคราะห์ผลกำไร
ebook ฿195 ฿135
ลงทุนหุ้นเงาพันเทาแค่เอื้อม
ebook ฿90 ฿65
เกษตรก้าวหน้า
ebook ฿165 ฿115
รู้ทัน ป้องกัน แก้ไข คดีครอบครัว ทำคดีเองอย่าง
ebook ฿90 ฿65
ถอดรหัสความคิด เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า
ebook ฿150 ฿110
EQ ดี อารมณ์ดี ชีวีสดใส
ebook ฿95 ฿70
การจัดการไอทีลอจิสติกส์
ebook ฿220 ฿155
สร้างฝันให้เป็นจริง
ebook ฿125 ฿90
ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึง
ebook ฿120 ฿85
รู้จักเขา เข้าใจเรา
ebook ฿180 ฿125
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน
ebook ฿185 ฿130
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ebook ฿185 ฿130
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ebook ฿230 ฿160
ทฤษฎีและปฏิบัติ เครื่องรับโทรทัศน์ เล่ม 1
ebook ฿198 ฿140
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น
ebook ฿95 ฿70
งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์
ebook ฿145 ฿100
งานเครื่องยนต์
ebook ฿180 ฿130
งานเครื่องล่างรถยนต์
ebook ฿255 ฿180
คู่มือสอบใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
ebook ฿55
คู่มือทำธุรกิจคาร์แคร์แบบมืออาชีพ
ebook ฿190 ฿135
รวมศัพท์เศรษฐกิจ การค้า-การเงิน ระหว่างประเทศ
ebook ฿175 ฿125
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ebook ฿180 ฿130
การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเบื้องต้น
ebook ฿195 ฿140
วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง
ebook ฿195 ฿140
เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
ebook ฿250 ฿175
การตลาดธุรกิจบริการ:Service Marketing
ebook ฿140
การควบคุมคุณภาพ Quality Control
ebook ฿275 ฿190
วิศวกรรมการส่องสว่าง
ebook ฿265 ฿185
Efficacy of Maintenance สัมฤทธิผลของงานบำรุงรักษา
ebook ฿690 ฿480
BUDGETING FOR PERFORMANCE CONTROL งบประมาณ
ebook ฿550 ฿380
เศรษฐีทันใจ
ebook ฿149 ฿105
เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ebook ฿150 ฿105
สุดยอดนักลงทุนโลก
ebook ฿320 ฿225
เกษียณเร็ว รวยกว่า How to Retire 10 Years Early
ebook ฿170
เรื่องเล่าจาก "กัมปนาท" เที่ยว&ทัวร์ตลาดหุ้นทั่วโลก
ebook ฿280 ฿199
การบริหารงานบำรุงรักษา
ebook ฿180 ฿129
การโรงแรม
ebook ฿160 ฿119
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ebook ฿285 ฿199
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106
ebook ฿180 ฿129
เครื่องจักรกลงานไม้
ebook ฿185
งานไฟฟ้ารถยนต์
ebook ฿180
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ebook ฿250
แนวข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ ฉบับเล็กพริกขี้หนู
ebook ฿199
Showing 451 to 540 of 735 (9 Pages)