Products meeting the search criteria

งานจักรยานยนต์
งานจักรยานยนต์ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้..
การแก้ปัญหาช่างยนต์
เนื้อหาโดยสังเขป "การแก้ปัญหาช่างยนต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือภาคปฏิบัติ ใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหา..
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
เนื้อหาโดยสังเขป วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง เป็นวิชาหลักที่นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กท..
การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
"การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มแรกด้านการจัดการธุรกิจการบริการสำห..
การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
"การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก" เป็นการให้ความสำคัญกับการนำฟัซซีลอจิกไปประยุกต์ใช้งานด้านวิศวกรรมควบคุม โดย..
การพยากรณ์ทางสถิติ
การพยากรณ์ทางสถิติ ใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี รายวิชาเทคนิคการพยากรณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่..
งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรวบรวมเนื้อหาในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ..
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino เรียนรู้ชนิดต่าง ๆ ของบาร์ด Arduino ก่อนการใช้งานจริง เ..
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง..
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic) เน้นตัวอย่างการประยุกต์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เขียน ดร. ธรรม..
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์ กล่าวถึงปั๊มฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีดเชื้อเพลิง เครื่องควบคุมความเร็ว ก..
ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
ทฤษฎีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์ กล่าวถึงหลักการพื้นฐานทางเทอร์โมไดนามิกส์ในระบบเอสไอ โดยให้แนวทางก..
งานฝึกฝีมือ 1
งานฝึกฝีมือ 1 ตรงตามหลักสูตรของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ผู้เขียน วิทยา ทองขาว งา..
วัดละเอียด
วัดละเอียด รวมพื้นฐานของเครื่องมือวัดละเอียดที่ใช้ในงานเครื่องมือกล โดยเฉพาะเรื่องของเวอร์เนียร์คาล..
งานส่งกำลังรถยนต์
งานส่งกำลังรถยนต์ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจสอบ การถอดประกอบ พร้อมรูปภาพของ..
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ระดับปริ..
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การออกแบบระบบไฟฟ้า เนื้อหาในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย มีรูปประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำร..
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004 เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลั..
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญของเรื่องเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ เริ่มต้นด้วย..
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป ..
งานฉีดพลาสติก
งานฉีดพลาสติก เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปริญญาตรี ผู้เขียน รศ. วิโรจน์ เตชะวิญญธรรม นำเ..
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะราย..
การบริหารช่องทางการตลาด
"การบริหารช่องทางการตลาด" เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำคว..
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบาย..
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
รวบรวมความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "หลักการจัดการ" ว่าด้วยเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ วิวัฒ..
Text Mining : Algrorithms and Applications
The quantity of text being produced daily in our modern world is unparalleled throughout his..
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์ ภาคปฏิบัติ ซึ่งเป็นการใช้เครื่องมือวัดละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ เพื..
กลศาสตร์เครื่องกล
การศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องกล โดยศึกษาเกี่ยวกับหลักการของแรง การรวมและแยกแรง ..
การบัญชีเบื้องต้น 1
การบัญชีเบื้องต้น 1 ตรงตามหลักสูตรของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้เขียน กานต์นภัส บุญลึก ..
กลศาสตร์เครื่องมือกล
เป็นการศึกษาถึงแรงสถิตต่างๆ ที่กระทำต่อชิ้นส่วนเครื่องมือกล โดยศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรอย่างง่าย เพ..
การบัญชีเบื้องต้น 2
การบัญชีเบื้องต้น 2 เนื้อหาในแต่ละส่วนของหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมจุดประสงค์รายวิชา และคำอธิบายรายวิชา..
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001) ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม เนื้อหาประกอบด้วยส่วนทฤษฎีและส่วนปฏิบัติ ทั้งสองส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเ..
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย
"อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รหัสวิชา 20001-1001" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย หลักอาชีวอนามัยและความปล..
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบ..
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106 กล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับข..
คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ ตลอดจนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ให้มีการแข่งขันและพัฒนาให้ทันกับ..
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ..
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009) เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำ..
กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007) หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา แล..
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องการโปรแกรมเชิงเส้นตรง ป..
งานจักรยานยนต์
ebook ฿190 ฿161.5
การแก้ปัญหาช่างยนต์
ebook ฿230 ฿195.5
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ebook ฿185 ฿157.25
การจัดการธุรกิจการบริการสำหรับผู้สูงอายุ
ebook ฿144 ฿119
การควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
ebook ฿150 ฿109
การพยากรณ์ทางสถิติ
ebook ฿250 ฿152.15
งานควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ebook ฿195
การเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Arduino
ebook ฿180 ฿109.65
การติดตั้งไฟฟ้า 1 (รหัสวิชา 3104-2001)
ebook ฿320 ฿194.65
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)
ebook ฿330 ฿195.5
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์
ebook ฿195 ฿118.15
ทฤษฏีและการคำนวณเทอร์โมไดนามิกส์
ebook ฿250 ฿152.15
งานฝึกฝีมือ 1
ebook ฿250 ฿212.5
วัดละเอียด
ebook ฿155 ฿92.65
งานส่งกำลังรถยนต์
ebook ฿255 ฿216.75
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ebook ฿380 ฿262.65
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ebook ฿500 ฿305.15
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
ebook ฿180 ฿109.65
พื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
ebook ฿180 ฿109.65
คณิตศาสตร์เครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2005)
ebook ฿110 ฿93.5
นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
ebook ฿170 ฿101.15
งานฉีดพลาสติก
ebook ฿220 ฿135.15
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006)
ebook ฿100 ฿85
การบริหารช่องทางการตลาด
ebook ฿190 ฿118.15
การจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3100-0125)
ebook ฿195 ฿139
หลักการจัดการ (รหัสวิชา 3200-1002)
ebook ฿195
Text Mining : Algrorithms and Applications
ebook ฿250 ฿175
งานวัดละเอียดช่างยนต์
ebook ฿120 ฿89
กลศาสตร์เครื่องกล
ebook ฿125 ฿89
การบัญชีเบื้องต้น 1
ebook ฿150 ฿92
กลศาสตร์เครื่องมือกล
ebook ฿150 ฿127.5
การบัญชีเบื้องต้น 2
ebook ฿175 ฿148.75
การบริหารงานคุณภาพในองค์การ (รหัสวิชา 3001 - 1001)
ebook ฿175 ฿109.65
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ebook ฿250 ฿152.15
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (Basic Technical Drawing) รหัสวิชา 2100–1001
ebook ฿150 ฿127.5
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1001) มีแผน+เฉลย
ebook ฿96
เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102
ebook ฿250 ฿199
งานวัดละเอียดช่างยนต์ รหัสวิชา 2101-2106
ebook ฿180 ฿129
คัมภีร์การใช้งาน ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51
ebook ฿250 ฿175
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1001)
ebook ฿79
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย (รหัสวิชา 3111-2009)
ebook ฿220 ฿159
กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
ebook ฿96
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ebook ฿220 ฿159
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)