Bookcaze ขออนุญาตเปลี่ยนจากการ login เข้าใช้งานด้วย Facebook เป็นการ login ด้วยอีเมลแทน เพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น และสำหรับท่านใดที่ใช้อีเมลของ Google ในการ login facebook ท่านสามารถเข้าใช้งาน Bookcaze ด้วย Login with Google ได้ทันที