Products meeting the search criteria

คุรุธรรม
฿200 ฿140
คุรุธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนมีเนื้อหาให้รักษาศีล ๕ ศีล ๘ และศีลวิสุทธิ..
โวหารกรณีโทน
โวหารกรณีโทน จ.ศ. ๑๒๐๕ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขณะที่ทรงพำนักในเมืองสาวัต..
ภูริทัตตชาดก
ภูริทัตตชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาค ชื่อภูริทัต ทรงบำเพ็ญศีลบารมี (Perfection in Morality..
คาถาและตำรายาต่างๆ
คาถาและตำรายาต่าง ๆ (สมบัติส่วนบุคคล) เป็นตำรายาท้องถิ่นเริ่มต้นด้วยคาถา การดูเมื่อ คือการให้บุคคลที..
เวสสันตระรอม
มหาเวสสันตระรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน อยู่ในอกิตติวรรค ทรงบำเพ็ญทานบารมี..
มโหสถชาดก
มโหสถชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมโหสถกุมารบุตรเศรษฐีแห่งนครมิถิลา มีความเฉลียวฉลาด สามารถแก้ปัญ..
ขึดข้อห้ามในล้านนา
ความเชื่อของชาวล้านนาเกี่ยวกับข้อห้ามหรือสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในหลากหลายด้าน ซึ่งเปรียบเสมือนกุศโลบา..
มโหสถรอม
฿200 ฿140
มโหสถรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมโหสถโทน เป็นเรื่องย่อจากเรื่องมโหสถช..
เนมิราชชาดก
เนมิราชชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราช โอรสเจ้าเมืองมิถิลา ทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมี (Per..
มหาวิบากรอม
มหาวิบากรอมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือมหาวิบาก พุทธประวัติอย่าย่องของพระ..
สุวัณณสามชาดก
สุวรรณสามชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ฤาษีเลี้ยงบิดามารดาผู้เสียจักษุ ทรงบำเพ็ญเมตตาบารมี ..
ภุมมนิทเทส
ภุมมนิเทสฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เริ่มต้นด้วยพุทธประวัติ อานิสงส์ของการรั..
มหาชนกชาดก
มหาชนกชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระชนกกุมาร โอรสพระเจ้าอริฏฐชนก เจ้าเมืองมิถิลา ทรงบำเพ็ญวิริย..
พิธีกรรมต่างๆ
พิธีกรรมต่าง ๆ จ.ศ. ๑๒๕๕-๑๒๖๒ ฉบับวัดบ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เนื้อหาประกอบด้ว..
เตมิยชาดก
เตมิยชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระกุมาร โอรสพระเจ้ากาสิก เมืองพาราณสี ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี (P..
พระญาปลาช่อน
คติทางพระพุทธศาสนาเมื่อฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปรากฏเรื่องพระญาปลาช่อนหรือมัจฉาราชจริยา ฉบับวัดพระยืน..
พร.
฿200 ฿140
พรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบวชบรรพชา การอุทิศส่วนบุญค..
โปราณสังคหสูตร
โบราณสังคหสูตรฉบับวัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เริ่มตนเรื่องด้วยสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริ..
กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201
กาเผือกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นเรื่องเล่าถึงประวัติความเป็นมาของพระพุ..
ปรมัตถธรรม
ปรมัตถธรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน มีเนื้อหาเริ่มต้นด้วยปณามคาถา บุญกิริยาว..
สัตตสัมโพชฌงค์
สัตตสัมโพชฌังคธรรม หรือโพชฌงฌ์ทั้ง ๗ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีเนื้อหาว่า..
พุทธกัมมัฏฐานทาน
ปฏิบัติธรรมฉบับวัดสังฆาราม (ประตูลี้) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อเป็นเรื่องของการปฏิบั..
สังเวค
฿200 ฿140
การพิจารณาสังเวคนั้น กล่าวในพระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค สังคีติไว้ว่า สํเวชนีเยสุ าเนสุ สํเวค ..
บารมี ๓๐ ทัศ
บารมี ๓๐ ทัศฉบับวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเริ่มด้วยการเทศนาโปรดพุทธมารดา แสดงยมก..
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทานฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนเนื้อหาแสดงถึงผลบุญขอ..
ธรรมพยากรณ์
ธรรมพยากรณ์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง เป็นคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในการเสี่ยงทายทำนายโชคชะตาที่..
อัพภานกรรม
อัพภานกรรมฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งในพระวินัยปิฎกป..
ตำนานสุริโยเทโฆ
ตำนานสุริโยเทโฆ ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาเกี่ยวกับพญายักษ์สุริโยเทโ..
อภิธัมมา ๗ คัมภีร์
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นภาษาบาลีทั้ง ๗ คัมภีร์ คื..
เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓
เวสสันดรชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโอรสพระเจ้ากรุงสัญชัย ทรงศรัทธาในการบริจาคทานจนถูกขับออกจากเ..
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร หรือ ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ ตำนานเมืองละพุร ล้านน..
สุมนะโอวาท
พระสุมนเถรเป็นผู้นำพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์จากสุโขทัยเข้ามาสู่อาณาจักรล้านนา ในสมัยพระเจ้ากือนา (พ..
วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑
วิธุรชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นวิธุรบัณฑิต ผู้ถวายธรรมแก่พระเจ้าโกรพ ทรงบำเพ็ญสัจบารมี (Perfec..
ชราสูตร
฿200 ฿140
ชราสูตรฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อหาแสดงถึงความชราที่พระพุทธเจ้าทรงเทศน..
สิทธิสารชาดก
สิทธิสารชาดกฉบับวัดธงสัจจะ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เป็นชาดกนอกนิบาต (พาหิรชาดก) ลำดับที่..
พรหมนารทชาดก
พรหมนารทชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรหม ชื่อนารท มาช่วยนางรุจาแสดงธรรม ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี (P..
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน
โคลงนิราศหริภุญไชยเชื่อว่าแต่งขึ้นในสมัยที่พระแก้วมรกตยังอยู่ที่วัดเจดีย์หลวง เมืองเชียงใหม่ ระหว่าป..
สมันตกัปปโวหาร
สมันตกัปปโวหารฉบับวัดควรค่าม้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จารขึ้นในรัชสมัยของพญาพุทธวงศ..
จันทกุมารชาดก
จันทกุมารชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นโอรสพระเจ้าเอกราช พระนามว่าจันทกุมาร ทรงบำเพ็ญขันติบารมี (P..
คุรุธรรม
ebook ฿200 ฿140
โวหารกรณีโทน
ebook ฿200 ฿140
ภูริทัตตชาดก
ebook ฿200 ฿140
คาถาและตำรายาต่างๆ
ebook ฿300 ฿210
เวสสันตระรอม
ebook ฿250 ฿175
มโหสถชาดก
ebook ฿350 ฿245
ขึดข้อห้ามในล้านนา
ebook ฿200 ฿140
มโหสถรอม
ebook ฿200 ฿140
เนมิราชชาดก
ebook ฿200 ฿140
มหาวิบากรอม
ebook ฿200 ฿140
สุวัณณสามชาดก
ebook ฿200 ฿140
ภุมมนิทเทส
ebook ฿200 ฿140
มหาชนกชาดก
ebook ฿200 ฿140
พิธีกรรมต่างๆ
ebook ฿200 ฿140
เตมิยชาดก
ebook ฿250 ฿175
พระญาปลาช่อน
ebook ฿300 ฿210
พร.
ebook ฿200 ฿140
โปราณสังคหสูตร
ebook ฿200 ฿140
กาเผือกฉบับเมืองหมอกใหม่ จศ1201
ebook ฿250 ฿175
ปรมัตถธรรม
ebook ฿200 ฿140
สัตตสัมโพชฌงค์
ebook ฿200 ฿140
พุทธกัมมัฏฐานทาน
ebook ฿200 ฿140
สังเวค
ebook ฿200 ฿140
บารมี ๓๐ ทัศ
ebook ฿200 ฿140
อานิสงส์สร้างเขียนธรรมเป็นทาน
ebook ฿200 ฿140
ธรรมพยากรณ์
ebook ฿300 ฿210
อัพภานกรรม
ebook ฿250 ฿175
ตำนานสุริโยเทโฆ
ebook ฿250 ฿175
อภิธัมมา ๗ คัมภีร์
ebook ฿350 ฿245
เวสสันดรชาดก จ.ศ. ๑๑๘๓
ebook ฿359 ฿245
ตำนานพระธาตุเจ้าละพุร พระธาตุทะโค่ง พระธาตุดอยสุเทพ
ebook ฿250 ฿175
สุมนะโอวาท
ebook ฿200 ฿140
วิธุรชาดก จ.ศ.๑๒๒๑
ebook ฿200 ฿140
ชราสูตร
ebook ฿200 ฿140
สิทธิสารชาดก
ebook ฿300 ฿210
พรหมนารทชาดก
ebook ฿200 ฿140
โคลงหริภุญไชย ศัพท์ขอมแปลเป็นไทยวน
ebook ฿200 ฿140
สมันตกัปปโวหาร
ebook ฿300 ฿210
จันทกุมารชาดก
ebook ฿200 ฿140
Showing 1 to 38 of 38 (1 Pages)