Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region
The Mon-Khmer project took a long journey before it was turned into a final product--the first compr..
Interactions Between State and Non-State Actors in Resource Governance
What role do state and non-state actors play in the in the negotiation process on the protection of ..
The Village in Transition
 INTRODUCTION Starting from the 1950s, Thailand had experienced unprecedented economic boom in ..
Land Grabbing as a Process of State-Building in Kachin Areas, North Shan State, Myanmar
Land issues in Myanmar are complex and driven by both formal and informal institutionalpractices of ..
The Practice of Learning among Shan Migrant Workers in Chiang Mai
In ailand people usually refer to the Shan as “Tai Yai” (“Big Tai”). Most Shan migrant workers are ..
 Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand
Th is study contributes to research on retirement migration by focusing on Japanese seniors in Thail..
 Commoditization of Culture in an Ethnic Community
Who are the Kayan (Padaung)? I fi rst developed an interest in the Padaung people aft er seeing seve..
 Living with Opium - Liverlihood strategies among Rurai Highlanders in southern shan state, Myanmar
Burma (Myanmar) existed as a colony of the United Kingdom, ruled as a province of British India, for..
Spaces of Exception - Shift Strategies of the Kokang Chinese along the Myanmar / China border
Th e Union of Myanmar (also known as Burma) is one of the most ethnically diverse countries in the w..
Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests
key pollinators honey bees, have been evolved for million years along with flowering plants. Asia is..
A Practical Research
฿450 ฿315
A Practical Guide to Research Projects is a self-explanatory book that aims to help university stude..
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
"จุลชีววิทยาและการประยุกต์" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับจุลินทรีย์กลุ่มโพรแคริโอตและ..
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ
ความบกพร่องของโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังส่วนคอไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดก็ตาม ..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
การรักษาโรคเบื้องต้นมิใช่การรักษาแต่เป็นการรักษาพยาบาลที่ต้องอาศัยการผสมผสานกลมกลืนศาสตร์และศิลปะในก..
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก
รวบรวมความรู้ทั้งจากประสบการณ์ตรงและจากความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอนหัวข้อระบบสืบพันธุ์สัตว์ในวิ..
ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคข้อเสื่อมเป็นโรคข้อที่พบมากที่สุดทั้งในมนุษย์และสัตว์  แม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาโรคนี้ให้หาย..
อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 ได้เรียบเรียงขึ้นสำหรับพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ครูในโรงเรียน และผ..
แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2  สี่สีทั้งเล่ม
แสงแห่งมณีจันทร์ คือประกายแสงเบญจรงค์ที่ฉายภาพเล่าเรื่องราวความงดงามของวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตท..
โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2
ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฎิบัติการที่เกี่ยวข้อง (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2) เบาหวานเป็นโรคที่ม..
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข>
โรคทางโลหิตวิทยาล้วนมีความสำคัญที่จะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง บางโรคการวินิจฉัยทำ..
รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก
คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง เเละทำความเข้าใจถึงการดูเเลสัตว์..
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
โรคระบบทางเดินหายใจในสุกรมักส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตของฟาร์มสุกร เช่น การเจริญเติบโตที่ช้าของสุกร ..
การประเมินทางประสาทสัมผัส
แนวคิดง่ายๆ ของการประเมินทางด้านประสาทสัมผัสได้เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการที่มนุษย์เริ่มเรียน..
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
หนังสือเรื่อง ''การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร" เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลพื้นฐานการจัดก..
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอน การวิจัย การเป็นที่ปรึกษา และการบริการ ชุมชนในการประเม..
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ชีวมวลและพลังงานชีวภาพ  เป็นแหล่งวัตถุดิบและพลังงานหมุนเวียนที่สำคัญ เป็นหนึ่งคำตอบที่ช่วยแก้ปั..
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
อาชีพวิศวกรรมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง พัฒนา วิจัย และ ออกแบบ สำหรับตำรานี้เราจะพิจารณาเรื่อ..
การประเมินคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (health-related quality of life) หมายถึงอะไร? คุณภาพชีวิตที่เกี่..
วิทยาการข้าวไทย
การเพิ่มผลผลิตข้าว เป็นความสำเร็จสำคัญของการนำวิทยาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ด้วยผลพวงจากกระบวนการ ..
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลังและการประยุกต์ใช้สำหรับตัวแบบพัสดุคงคลังดีเทอมินิสติคแบบต่อเนื่อง (Inventor..
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
จากลักษณะ “ตึกแถวกาแล” อันดาษดื่นนี้เองทำาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรุณา รักษวิณ ผู้เขียนหนังสือเรื..
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
บ้านเรือนอุษาคเนย์ สะท้อนพหุลักษณ์อันกลมกลืนและงดงามของสังคมพหุชาติพันธุ์ในเอกเชียตะวันออกเฉียงใต..
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
ไม้ดอกประเภทหัว เป็นกลุ่มพืชที่มีความหลากหลายทั้งในด้านชนิด ลักษณะทาง สัณฐานวิทยา วงจรการเจริญเติบโต..
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ความตั้งใจของผู้เขียนในการเขียนหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่แรกอยากให้เป็นคู่มือตำรา ความรู้ในเรื่องสรีรวิทย..
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการศึกษาทางด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลของสิ่งมีชีวิต หนังสือช..
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
เทคนิคโรคพีชเป็นตำราที่มีเนื้อหาหลักด้านทฤษฎีและวิธีปฎิบัติที่สำคัญทางโรคพืชอย่างครบถ้วน เสนอเนื้อหา..
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ปัจจุบันในยุคสมัยของโลกสังคมดิจิตัลและสื่อออนไลน์ที่มีการพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น วิทยากา..
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบ..
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
สถิติศาสตร์ เป็นวิทยาศาสตร์ของการเรียนรู้จากข้อมูลการอนุมานเชิงสถิติอาศัยสารสนเทศที่ได้จากตัวอย่างส..
การศึกษาชีวสมมูล
ผลิตภัณฑ์ยาชนิดเดียวกันมักมีจำหน่ายในท้องตลาดมากกว่าหนึ่งชนิด ได้แก่ ยาต้นแบบที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทผู้..
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
มหาวิทยาลัยในบางประเทศเช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่นมีการเรียนการสอนภาษาพม่าในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา..
นิเวศวิทยามนุษย์
ถ้าพิจารณาจากมุมมองทางด้านนิเวศวิทยา ก็จะพบว่านักคิดส่วนใหญ่ตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม มักจะมองว่านิเวศวิทยา..
อัตลักษณ์เอกสาร
การก่อร่างสร้างความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ของสยามในช่วงเปลี่ยนผ่านของคริสต์ศตวรรษที่ 20 ไม่เพียงได้สร้า..
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
หนังสือการออกแบบเสื้อผ้า : มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้ เป็นหนังสือเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอให้เห็น..
สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง
หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในด้านคำประพันธ์ร้อยกรองไทย หรือผู้ใฝ่รู้อื่นๆ นอกจากจะเป็นพื้น..
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
อัญมณีที่ใช้ในวงการเครื่องประดับมีการตัดแต่งในหลากหลาย รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามปัจจัย เช่น ความต้อ..
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
"ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ทรัพยากรมนุษย์จัดได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การ ..
Burmese-Muslim Social Networks in the Borderland
A Case Study of Islam Bamroong Muslim Community in Mae Sot, Tak, ThailandWahyu KuncoroThe success of..
เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรม สำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ..
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
โปรติโอกลัยแคน (proteroglycans หรือ PG) เป็นกลัยโคโปรตีน ประกอบด้วยโปรตีนแกนกลาง (core protein) และ ..
หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
หลักการวิเคราะห์นวนิยามฝรั่งเศส เล่มนี้นำเสนอหลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์เรื่องเล่าประเภทนวนิยายเป..
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
หนังสือเรื่อง "เชียงใหม่ -ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2427 - 2518" ของ..
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อกระตุ้นให้อาจารย์มีไฟในการเขียนหนังสือวิชาการเพื่อประโยชน์ของอาจารย์เองและวง..
บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
วัฒนธรรมการทำมาหากินโดยการปลูกข้าวนาดำ "เฮ็ดนาเมืองลุ่ม" ทำให้ชาวไทในอัสสัมและอรุณาจัลประเทศ เลือกตั..
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือบุกเบิก เปิดประเด็นความสัมพันธ์และพลวัตรของมิติกายภาพและมิตินามธรรมของพื้นที่ให้ความรู้แล..
เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม
การถ่ายทอดภาพที่เห็นรือเชื่อมั่นผ่านงานศิลปะทุกแขนง วาด แกะ สาน ร้อย ผูก พิมพ์ ตอก หล่อ ทอ ..
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ปกิณกะบทความเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องหลักภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรมไทย นโยบายภาษาและหลักสูตรอันเกี่ยวเนื..
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
การวิจัยเน้นที่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อตอบคำถามหรือแก้ปัญหา ให้ตรงเป..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
โรคไตเรื้อรังถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญส่งผลกระทบในทางลบอย่างมหาศาลทั้งต่อตัวผู้ป่วยครอบครัวและปร..
สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่
คำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่ สอดคล้องกับการช่างคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของผู้แต่งขณะเดียวกัน ราก..
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
การออกแบบระบบการขนส่งพนักงานที่มีประสิทธิภาพจะต้องเลือกจุดจอดรถบัสที่เหมาะสมภายในระยะทางที่พนักงานยอ..
การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
การผลิตสุกร เป็นหนังสือที่ว่าด้วย วิวัฒนาการและสถานการณ์การผลิตสุกรพันธุ์ การคัดเลือกพันธุ์ และกา..
Thai Rice
฿400 ฿280
Thai rice feeds people in more than 160 countries, Another 20 million visitors from all corners of t..
โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
จากความเชื่อส่วนใหญ่ว่า กินยานานๆ มีผลต่อตับเป็นความจริงหรือไม่ หนังสือเล่มนี้ ได้ให้มุมมองรอบด้านใ..
พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2
พระพุทธรูปในดินแดนล้านนา แม้จะเป็นที่เข้าใจกันมาโดยตลอดว่ามีที่มาจากคตินิกายเถรวาทจากประเทศอินเดียแล..
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ โดยแจกแจงการประเมินความเสี่ยงเป็นขั้นตอนต..
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ
"เราเชื่อในกระบวนการทางด้านศิลปะ ว่ามันเป็นกลไกเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนแล..
ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต
กริยานับว่าเป็นส่วนสำคัญของทุกๆ ภาษาเป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เข้าใจภาษานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญ ก..
Shifting Identities
฿350 ฿245
Perceptions and Experiences of the Burmese Nepali Diaspora in Urban Chiang Mai, ThailandMrinalini Ra..
Burmese Migrant Domestic Workers
Tactics of Negotiation of Muslim Female Domestic Workers in the Chang Klan Community of Chiang Mai, ..
เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
เป็นหนังสือเกี่ยวกับความรู้และทักษะในด้านการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดย..
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
ตราบใดที่มนุษย์ยังคงต้องการอาหารโปรตีนจากสัตว์ การทำฟาร์มสัตว์ก็ยังคงเป็นอาชีพที่ต้องทำควบคู่กันไปเ..
Cross Border Production of Watermelon in Laos
China s rapid growth and rise as global superpower has had significant influence on the Mekong regio..
The Feminization of Modernity
A Case Study of Women Migrant Workers in a Lao Garment FactoryLatdavone KhamphouvongIn 1986, Lao Peo..
Border Development
฿300 ฿210
Khuan Village is one site of specific and influential economic change in hopes of participating in t..
การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress
หนังสือเล่มนี้จะเน้นภาวะเครียดจากการผลิตพืชที่เกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต ประกอบไปด้วยสาเหตุต่างๆ ที่ทำให..
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
ความพิเศษของหนังสือเล่มนี้กล่าวคือ ผู้เขียนได้สรรค์สร้างความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึ..
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหนังสือที่จัดการพิมพ์ใหม่จากหนังสือที่ใช้ช..
ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป
หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการเรียนภาษาสันสกฤตสำหรับผู้สนใจทั่วไป ประกอบไปด้วยเนื้อหาท..
 Commoditization of Culture in an Ethnic Community
Who are the Kayan (Padaung)? I fi rst developed an interest in the Padaung people aft er seeing seve..
 Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand
Th is study contributes to research on retirement migration by focusing on Japanese seniors in Thail..
 Living with Opium - Liverlihood strategies among Rurai Highlanders in southern shan state, Myanmar
Burma (Myanmar) existed as a colony of the United Kingdom, ruled as a province of British India, for..
A Practical Research
A Practical Guide to Research Projects &nbsp;is a self-explanatory book that aims to help univer..
Border Development
Khuan Village is one site of specific and influential economic change in hopes of participating in t..
Burmese Migrant Domestic Workers
Tactics of Negotiation of Muslim Female Domestic Workers in the Chang Klan Community of Chiang Mai, ..
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
อาหารและการให้อาหารสัตว์ เป็นหนังสือที่ว่าด้วย ความสำคัญของอาหาร ชนิดของสารอาหาร ธรรมชาติของวัตถุดิบ..
The Feminization of Modernity
A Case Study of Women Migrant Workers in a Lao Garment Factory in 1986, Lao People's Democratic Repu..
Cross Border Production of Watermelon in Laos
China's rapid growth and rise as global superpower has had significant influence on the Mekong regio..
ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต
กริยานับว่าเป็นส่วนสำคัญของทุกๆ ภาษาเป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เข้าใจภาษานั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญ ก..
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ
"เราเชื่อในกระบวนการทางด้านศิลปะ ว่ามันเป็นกลไกเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงชีวิตของผู..
Mon-Khmer: Peoples of the Mekong Region
ebook ฿650 ฿455
Interactions Between State and Non-State Actors in Resource Governance
ebook ฿320 ฿224
The Village in Transition
ebook ฿300 ฿210
Land Grabbing as a Process of State-Building in Kachin Areas, North Shan State, Myanmar
ebook ฿330 ฿231
The Practice of Learning among Shan Migrant Workers in Chiang Mai
ebook ฿300 ฿210
Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand
ebook ฿350 ฿245
Commoditization of Culture in an Ethnic Community
ebook ฿280 ฿196
Living with Opium - Liverlihood strategies among Rurai Highlanders in southern shan state, Myanmar
ebook ฿300 ฿210
Spaces of Exception - Shift Strategies of the Kokang Chinese along the Myanmar / China border
ebook ฿330 ฿231
Honey Bees of Asia : Microbes, Mites and Pests
ebook ฿400 ฿280
A Practical Research
ebook ฿450 ฿315
จุลชีววิทยาและการประยุกต์
ebook ฿480 ฿336
ปวดคอและปวดศรีษะจากกระดูกสันหลังส่วนคอ
ebook ฿300 ฿210
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น พิมพ์ครั้งที่ 5
ebook ฿350 ฿245
ระบบสืบพันธ์ุสัตว์ปีก
ebook ฿280 ฿196
ยารักษาโรคข้อเสื่อมทางสัตวแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿550 ฿385
อนามัยโรงเรียน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
ebook ฿320 ฿224
แสงแห่งมณีจันทร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 สี่สีทั้งเล่ม
ebook ฿1300 ฿910
โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿250 ฿175
กรณีศึกษาทางโลหิตวิทยา พิมพ์ครั้งที่ 2 <ฉบับปรับปรุงแก้ไข>
ebook ฿550 ฿385
รักษากระดูกสัตว์เลี้ยงหัก
ebook ฿160 ฿112
การตรวจสอบรอยโรคในระบบทางเดินหายใจในสุกร
ebook ฿120 ฿84
การประเมินทางประสาทสัมผัส
ebook ฿500 ฿350
การจัดการรายฝูงเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มสุกร
ebook ฿600 ฿420
เทคนิคการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร
ebook ฿250 ฿175
เทคโนโลยีการแปลงสภาพชีวมวล (ไม่มีตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿700 ฿490
การออกแบบและจำลองระบบพลังงาน
ebook ฿300 ฿210
การประเมินคุณภาพชีวิต
ebook ฿320 ฿224
วิทยาการข้าวไทย
ebook ฿450 ฿315
ทฤษฎีการจัดการพัสดุคงคลัง
ebook ฿400 ฿280
แนวคิดในการศึกษาลักษณะตึกแถวล้านนาไทย
ebook ฿330 ฿231
รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์
ebook ฿380 ฿266
สรีรวิทยาไม้ดอกประเภทหัว
ebook ฿580 ฿406
สรีรวิทยาพืชไร่ Physiology of Field Crops
ebook ฿480 ฿336
ชีวสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
ebook ฿420 ฿294
เทคนิคโรคพืช Plant Pathology Techniques
ebook ฿450 ฿315
คลังข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลสมัยใหม่
ebook ฿450 ฿315
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
ebook ฿400 ฿280
ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ใช้ในการอนุมานเชิงสถิติ
ebook ฿400 ฿280
การศึกษาชีวสมมูล
ebook ฿350 ฿245
เคล็ดวิชาการแปลพม่าอย่างไรให้ได้ความ
ebook ฿500 ฿350
นิเวศวิทยามนุษย์
ebook ฿550 ฿385
อัตลักษณ์เอกสาร
ebook ฿250 ฿175
การออกแบบเสื้อผ้า มิติทางวิชาการสู่การประยุกต์ใช้
ebook ฿300 ฿210
สารานุกรมคำที่เกี่ยวกับการประพันธ์ร้อยกรอง
ebook ฿250 ฿175
การวาดและระบายสีอัญมณีและเครื่องประดับ
ebook ฿600 ฿420
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ebook ฿350 ฿245
Burmese-Muslim Social Networks in the Borderland
ebook ฿420 ฿294
เภสัชกรรมปฎิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ebook ฿550 ฿385
โปรดิโอกลัยแคน ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก
ebook ฿650 ฿455
หลักการวิเคราะห์นวนิยายฝรั่งเศส
ebook ฿450 ฿315
เชียงใหม่-ใหม่ : สถาปัตยกรรมสมัยใหม่แห่งเมืองเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2427-2518
ebook ฿400 ฿280
จุดไฟเขียนหนังสือ (วิชาการ)
ebook ฿150 ฿105
บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย
ebook ฿580 ฿406
ว่าด้วยทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม พื้นที่สาธารณะและพื้นที่ทางสังคม พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿350 ฿245
เส้น สี ชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 2) สี่สีทั้งเล่ม
ebook ฿300 ฿210
เขียนเพื่อเรียนรู้ ปกิณกะบทความภาษาและวรรณกรรมเพื่อการศึกษา
ebook ฿380 ฿266
การวิจัยเพื่อการศึกษาและการออกแบบสภาพแวดล้อม
ebook ฿550 ฿385
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿250 ฿175
สารานุกรมคำประพันธ์ประดิษฐ์ใหม่
ebook ฿550 ฿385
การหาค่าที่เหมาะสมและการประยุกต์
ebook ฿750 ฿525
การผลิตสุกร (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿503 ฿352
Thai Rice
ebook ฿400 ฿280
โรคตับจากยา (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿450 ฿315
พระพุทธรูปล้านนากับคติพระพุทะศาสนามหายานแบบตันตระนิกาย วัชรยาน พิมพ์ครั้งที่ 2
ebook ฿650 ฿455
การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง
ebook ฿350 ฿245
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ
ebook ฿400 ฿280
ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต
ebook ฿300 ฿210
Shifting Identities
ebook ฿350 ฿245
Burmese Migrant Domestic Workers
ebook ฿300 ฿210
เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉบับปรับปรุง 2561-2562 (ไม่ตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม)
ebook ฿368 ฿257
สัตว์เลี้ยงในฟาร์มกับสิ่งแวดล้อม
ebook ฿488 ฿342
Cross Border Production of Watermelon in Laos
ebook ฿330 ฿231
The Feminization of Modernity
ebook ฿300 ฿210
Border Development
ebook ฿300 ฿210
การผลิตพืชภายใต้ภาวะเครียด Crop Production under Abiotic Stress
ebook ฿381 ฿267
เครื่องมือการวิจัยทางสังคมศึกษา
ebook ฿304 ฿212
หลักการทางเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ebook ฿270 ฿189
ภาษาสันสกฤต สำหรับบุคคลทั่วไป
ebook ฿250 ฿175
Commoditization of Culture in an Ethnic Community
book ฿280
Japanese Retirement Migration in Chiang Mai, Thailand
book ฿350
Living with Opium - Liverlihood strategies among Rurai Highlanders in southern shan state, Myanmar
book ฿300
A Practical Research
book ฿450
Border Development
book ฿300
Burmese Migrant Domestic Workers
book ฿300
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (Feeds and Feeding)
book ฿400
The Feminization of Modernity
book ฿300
Cross Border Production of Watermelon in Laos
book ฿330
ธาตุมัญชรีว่าด้วยเรื่องธาตุในภาษาสันสกฤต
book ฿300
การเดินทางของชายผู้มีกาน้ำสองใบ
book ฿400
Showing 1 to 90 of 202 (3 Pages)