ภาษีกับ Crypto
การลงทุนในรูปแบบ “สินทรัพย์ดิจิทัล” เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นักลงทุนและผู้ที่กำลังตัดสินใจจะลงทุนให้คว..
ตอบข้อสงสัยกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างงานในวันหยุด
หลายครั้งที่นายจ้างและลูกจ้างเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการจ้างงานในวันหยุด และมีคำถามเกิดขึ้นมากมาย เช่น ..
Become a Leader การนำองค์กร สู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับสากล
โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันหลักในการผลิตแพทย์และบ..
เทคนิคการจัดซื้อในยุคดิจิทัล ลดงานได้กว่าครึ่ง
ท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์ที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการทำง..
เทคนิคประมาณการกำไรสุทธิ ยื่น ภ.ง.ด.51
การทำแบบประมาณการกำไรสุทธิ ที่นำตัวเลขของเงินได้มาคำนวณโดยเอาข้อมูลจริงมาได้เพียงบางส่วนนั้น ต้องใช้..
ทัศนคติที่ดี ช่วยสร้างพลังบวกในการทำงาน
หลายคนรู้จักชื่อโอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน ในฐานะนักร้อง ผู้ดำเนินรายการในช่องโคตรคูล และช่วง 6-7 ปีที่ผ่าน..
กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
“ทรัพย์สินทางปัญญา” กลายเป็นทรัพย์สินที่สำคัญของธุรกิจสมัยใหม่ เนื่องจากนำมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให..
เส้นทางสู่นักบัญชี ASEAN
จากข้อตกลงร่วมกันในสาขาบัญชี MRA Framework ที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำกับหน่วยงาน..
ภาษีกับสัญญาค้ำประกัน
“การค้ำประกัน” ไม่ใช่เรื่องน่ากังวลหากมีความรู้ในข้อกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาในเล่มจะให้ความรู้ในกรณีนิติบุ..
ภาษีกับสัญญาเช่าเครื่องจักร
ทุกวันนี้ธุรกิจให้เช่าเครื่องจักรได้รับความนิยมและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีทุนจำ..
5 แนวทางพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
หมุดหมายของทุกๆ การบริหารองค์กร คือ การเดินไปสู่ความสำเร็จ ทว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้จะเกิดขึ้นได้ ล้วนม..
5 คุณสมบัติผู้นำที่ต้องมีในภาวะวิกฤต
การทำธุรกิจต้องพบเจอกับอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาหลากหลายรูปแบบ ในบางครั้งอาจทำให้ธุรกิจเกิดความชะงักงันเก..
5 เรื่องควรรู้ เมื่อต้องทำงานกับผู้พิการ
ในโลกการทำงานล้วนเต็มไปด้วย “ความหลากหลาย” ของมนุษย์ หนึ่งในความแตกต่างนั้น คือ “ผู้พิการ” กลุ่มคนที..
งบกระแสเงินสด ทำไม่ยาก
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของธุรกิจ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถือว่าเป็น..
กฎหมายแรงงาน 2567
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรว..
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 4
ปัญหาภาษีอากรในเล่มนี้ที่สมาชิกแฟนเพจ สุเทพ พงษ์พิทักษ์ ได้สอบถามล้วนเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง..
Q&A ตอบข้อสงสัยกฎกระทรวง การผลิตสุราเพื่อการค้า
แม้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสุราเพื่อการค้า จะผ่อนคลายต่อผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้น จนเกิดการรวม..
5 เทรนด์ 2024 ที่ HR ต้องรู้
“การมาของเทคโนโลยี AI” ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเพื่อร..
4 สาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 8
โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้โลกธุรกิจและการทำงานเกิดความชะงักงันชั่วขณะ แต่ท้ายที่สุด มนุษย์ย่อมปรับตัว..
10 เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกกองทุนรวม
หลายคนพอมีเริ่มมีอายุก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะอยู่อย่างไรหลังเกษียณ เครื่องมือทางการเงินอย่างหน..
ภาษีกับการขายคาร์บอนเครดิต
คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก..
ภาษีบุคคลธรรมดา ยื่นผิดพลาดแก้ไขอย่างไร
ผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา โดยเงินภาษีนี้จะเป็นรายได้ให้รัฐได้นำไปใ..
“การสื่อสาร” หัวใจสำคัญของการสร้างองค์กร แบรนด์ โปรดักต์
“หากอยากให้แบรนด์ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารของแบรนด์ต้องออกมายืนหน้ากล้อง” คำพูดของคุณสุขอาริยาภา คะก..
JUDGEMENT ON LABOUR CASE REGARDING WAGES คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับ ค่าจ้าง
ค่าจ้างเป็นองค์ประกอบสําคัญในสัญญาจ้างแรงงาน เนื่องจากใช้เป็นฐานในการคํานวณสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรง..
The Secret HR Recipe
฿350 ฿219
การทำงานในสายงานบริหารทรัพยากรบุุคลากรถือเป็นสายงานหนึ่งที่มี ความยาก จากเดิมที่เป็นเพียงฝ่ายสนับสน..
ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
ค่าลดหย่อน คือสิทธิประโยชน์ที่ช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลง ค่าลดหย่อนนั้นก็มีหลายรายการ ผู้จ่ายภาษีบางท่..
แนวทางการยกระดับคุุณภาพแรงงานไทยรุ่นใหม่สู่สากล
กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงพัฒนามาตรฐานแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแล..
กิจการร่วมค้ากับภาระภาษี
กิจการร่วมค้า หรือ Joint Venture คือ การร่วมประกอบธุรกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีกา..
สวัสดิการพนักงาน ภาษีที่ไม่ควรมองข้าม
นายจ้างหรือบริษัทต้องจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างภายใต้สวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งสวัสดิการพื..
เบี้ยปรับตามสัญญากับภาระภาษี
เบี้ยปรับ คือค่าเสียหายในกรณีที่ลูกหนี้ไม่จ่ายหนี้ตามที่ตกลงกัน ซึ่งมีทั้งแบบชำระเป็นเงินและชำระด้วย..
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เล่ม 2 ประเทศญี่ปุ่น
ลิขสิทธิ์เป็นปกป้องเฉพาะผลงานชาวญี่ปุ่น  ลิขสิทธิ์ไม่ปกป้องผลผลิตทางอุตสาหกรรม  และประเทศญี่ปุ่นคือต..
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เล่ม 1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์เป็นเครื่องมือปกป้องความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ลิขสิทธิ..
Tax in Digital Economy
฿150 ฿99
Digital Economy (DE) หรือเศรษฐกิจดิจิทัล การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการพลิกโฉมรูป..
7 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลงานในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เป็นสิ่งที่หัวหน้างานในทุกหน่วยงานจะต้องทำ และนำ..
10 สวัสดิการโดนใจมนุษย์เงินเดือน
Career Path ที่คนส่วนใหญ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกองค์กรในการสมัครงาน นอกจากชื่อบริษัท ตำแหน่งงาน เงินเ..
Q&A ตอบข้อสงสัยกฎหมายแรงงาน ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน
สิทธิ์ในการลาตามกฎหมายแรงงาน คือสิทธิพื้นฐานสำหรับลูกจ้างในทุกสถานประกอบการ แต่หากลูกจ้างขอ “ลาไปทำศ..
“OneCharge” Start-Up ผู้เปิดประตูรถ EV สู่โลกอนาคต
ในอนาคต รถไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) มีทิศทางเติบโตมากขึ้น ทั้งยังมีส่วนช่วยในเรื่องของฝุ..
สัญญาจำนำกับภาระภาษี
สัญญาจำนำ เป็นสัญญาระหว่างบุคคลที่มีการตกลงกัน คนหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนำ” อีกคนหนึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ..
สัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์กับภาระภาษี
“สัญญาขายฝาก” คือ สัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งที่มุ่งถึงการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อ แต่สัญญา..
สัญญาแลกเปลี่ยนกับภาระภาษี
สัญญาแลกเปลี่ยนเป็นสัญญาที่คู่กรณี (คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย) ต่างฝ่ายต่างโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กันแ..
แนวทางการจ่ายภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติ
ในภาคธุรกิจหากห้างร้านหรือองค์กรใดที่จ้างชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะจ้างผู้ที่มีใบอนุญาตทำง..
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ แห่งอาณาจักรความงาม “SLC”
จากการสำรวจของสมาคมศัลยกรรมความงามนานาชาติ หรือ ISAPS พบว่า สหรัฐอเมริกาคือประเทศที่มีการทำศัลยกรรมค..
การละเมิดลิขสิทธิ์ คดีศึกษาว่าด้วยสิทธิโดยธรรม เล่ม ๒
การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นหลักแห่งกฎหมายว่าด้วยการที่บุคคลอื่นเข้าใช้โดยไม่ชอบธรรมซึ่ง งานของบุคคลหนึ่ง..
จุดสำคัญต้องตรวจสอบ ก่อนอนุมัติงบการเงิน
การเป็นเจ้าของกิจการนั้นอาจไม่จำเป็นต้องทำบัญชีด้วยตัวเอง แต่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ และวิเครา..
หนี้สูญ หนี้เสียที่ต้องตัดจากบัญชี
การจำหน่ายหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่ก..
สัญญาฝากขายและภาระภาษี
หนึ่งในกลยุทธ์การขายยอดนิยมก็คือ การฝากขาย ที่ต้องทำสัญญาฝากขายให้รัดกุม เมื่อมีรายได้ย่อมมีภาระภาษี..
ขั้นตอนศุลกากร ของตกค้าง
ของนำเข้าที่ขนถ่ายจากเรือหรือยานพาหนะจะถูกเก็บไว้ในอารักขาของศุลกากร และผู้นำเข้าต้องยื่นใบขนสินค้าแ..
คู่มือเตรียมตัวก่อนทำระบบ e-Tax Invoice สำหรับ ผู้ประกอบการ,นักบัญชี
คู่มือเตรียมตัวก่อนทำระบบ e-Tax Invoice นี้ ได้รวบรวมแนวทาง ขั้นตอนและคำแนะนำ สำหรับผู้ประกอบการและน..
การบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน
บุคลากรขององค์กรย่อมได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของ “ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน” และ “ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัว..
การวางแผนภาษีธุรกิจ การขายอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 4
ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่สร้างผลประกอบการดี สร้างกำไรมหาศาลให้แก่ผู้ประกอบการ แต่ผู้..
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 3)
- คู่มือในการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจ 
 - รวมประเด็นสำคัญของภาษีอากรทุกประเภท ที่ต้องจัดทำ Tax Mappin..
หลักเกณฑ์และกฎหมาย การนำเงินเข้า-ออก ระหว่างประเทศ
การขนเงินสดเข้า-ออกจากประเทศ ตรวจสอบได้ยากกว่าการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ จึงเป็นช่องทางการฟอก..
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ขายอสังหาริมทรัพย์
ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้ขาย” อยู่ 2 ประเภท คือ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ..
ยกระดับองค์กร สร้างคนให้ทันโลกเมตาเวิร์ส
“Metaverse” คือชุมชนโลกเสมือนจริงที่สามารถผสานวัตถุรอบตัวและสภาพแวดล้อมให้เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว..
เช็คเด้งกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
จุดเริ่มต้นของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าหรือการให้บริการในราชอาณาจักร ไม่ว่..
นักบัญชี กับ พ.ร.บ.การฟอกเงิน
นักบัญชีและผู้สอบบัญชี ถือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญกับข้อมูลทางการเงินขององค์กร ต้องยึดมั..
บัญชี ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี
“บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร” เป็นหนังสือที่เน้น..
Check สุขภาพองค์กรผ่านงบการเงิน
การตรวจสุขภาพองค์กรเปรียบเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี ด้วยการเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ หากตรวจพบโรคห..
Tips & Techniques ปิดบัญชีแบบมือโปร
งานที่ท้าทายที่สุดของเหล่านักบัญชีคืออะไร เชื่อว่าคำตอบคือ การปิดบัญชีอย่างไรให้ทันรอบ หากได้วางแผน..
กลยุทธ์บริหารอารมณ์คนทำงานบริการ และเทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
หนึ่งในบริษัทสตาร์ตอัปด้านโลจิสติกส์ที่พุ่งทะยานสู่การเป็น Unicorn รายแรกของประเทศไทย สามารถระดมทุนไ..
เส้นทางสู่ CPA มืออาชีพ
กว่าจะถึงฝั่งฝันเป็น “ผู้สอบบัญชีรับอนุุญาต” หรือ CPA ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องผ่านการทดสอบ..
การรับรู้รายได้ รับเหมาก่อสร้าง
กิจการรับเหมาก่อสร้าง มีลักษณะธุรกิจเป็นการให้บริการซึ่งส่วนมากจะเป็นการให้บริการระยะยาว ทำให้มีกระบ..
ภาษี Startup vs SMEs
ในแวดวงการทำธุรกิจนั้น มีธุรกิจ 2 ประเภทที่เกิดขึ้นใหม่เสมอ นั่นคือ ธุรกิจ Startup และ SMEs ที่หลายค..
ตัดหนี้สูญทางภาษี
การทำธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นกิจการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ถูกยั..
เงื่อนไขรายจ่ายต้องห้าม
การดำเนินกิจการ และทำการบันทึกบัญชีรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี โดยเสียภาษีบนฐานผลกำไรของบริษัท มักเป็น..
ทิศทางตลาดและการสร้างแรงงานสัมพันธ์ นายจ้าง-ลูกจ้างในองค์กร
บทบาทสำคัญของสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) เป็นองค์กรกลางที่ส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ระหว่า..
ประมวลรัษฎากร ปี 2566
ประมวลรัษฎากร...หนังสือที่รวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้เพิ..
กฎหมายแรงงาน 2565
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าทีส่วนราชต่างๆ เช่น กระทรวงแรง..
กฎหมายแรงงาน 2566
ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรว..
รายได้ กับ ภ.ง.ด.50
ทุกปีบริษัทต่าง ๆ ต้องยื่น ภ.ง.ด.50 หรือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยนิติบุคคลที่จดทะเบียน..
ปิดบัญชีให้โลกจำ
การปิดบัญชี คือ การจัดการปิดรายการบัญชีแยกประเภทประจำงวดเพื่อนำไปจัดทำงบการเงินตามรอบระยะเวลาที่กำห..
Mental Wellness in Workplace สุขภาพใจคนทำงาน ปัจจัยความสำเร็จองค์กรยุคใหม่
จากบทบาทหมอฟัน ผันตัวเข้าสู่วงการธุรกิจแพลตฟอร์มด้านสุขภาพจิต ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่า 130,000 คน ทพ..
สิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิต “สินค้าส่งออก”
การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศหรือส่งเข้าไปในเขตปลอดอากรตามกฎหมายถือเ ป็นการบริโภคเกิดขึ้นที่ต่างประเท..
ตอบข้อสงสัย กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เล่ม 1
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2562 แต่เริ่มเก็บภาษีในปี 2563 โดยในปี 256..
Future Skill & True Next Gen บริหารองค์กร คนสำราญ งานสำเร็จ
คนสำราญ งานสำเร็จ หลักการบริหารด้านบุคคลของทรูที่น่าจับตามอง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและการว..
“คน” หัวใจความยั่งยืนขององค์กร...ไทยเบฟ
หลายคนรู้จัก ไทยเบฟเวอเรจ ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มครบวงจรที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภาคอา..
พัฒนาทักษะคน รับมือ Digital Transformation
Digital Transformation ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้โดยไม่พิจารณาปัจจัยอื่นว่าสามารถปรับเปลี..
Top10 วิธีรักษาพนักงานดาวเด่น
สิ่งที่ผู้นำหรือหัวหน้างานในองค์กรต้องให้ความสำคัญ คือ การผูกมัดใจให้บุคลากรที่มีคุณภาพอยู่คู่กับองค..
Top10 กฎจราจรที่ทำผิดมากที่สุด
ปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนแต่ก็ยังมีผู้ทำผิดกฎจราจรเป็นจำนวนมาก และบ่อยครั้ง..
ภาษีเงินปันผล
“เงินปันผล” จากกำไรสุทธิของบริษัท กฎหมายให้ทางเลือกในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผล มี..
ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
การลงทุนในการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งได้แก่ “คริปโทเคอร์เรนซี” หรือ “โทเคนดิจิทัล” เก..
ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เล่ม 3
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPAมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 มี..
สารพันปัญหาใบกำกับภาษี
“ใบกำกับภาษี” เป็นเอกสารที่สำคัญที่สุดในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งกรมสรรพากรเข้มงวดในการตรวจสอบเพราะเป..
ภาษีสินค้าแบรนด์เนม
สินค้าแบรนด์เนมที่ซื้อกลับมาจากต่างประเทศ อาจถูกปรับ ถูกริบ รวมถึงถูกเรียกเก็บภาษีอากรจากเจ้าหน้าที่..
ภาษีเงินบริจาค สำหรับนิติบุคคล
การบริจาคของนิติบุคคลนำมาใช้ประโยชน์โดยหักเป็นรายจ่ายทางภาษี มีเงื่อนไขทางกฎหมายทั้งกรณีที่หักไม่ได้..
ตอบข้อสงสัย ภ.ง.ด.94
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้หลายแหล่ง เงินได้หลายประเภท ต้องยื่น ภ.ง.ด.94 หรือภาษีครึ่งปีบุคคลธรรมดา..
ตอบข้อสงสัย ภ.ง.ด.51
ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้า..
ตอบข้อสงสัย ภาษีสรรพสามิต น้ำมันเชื้อเพลิง
มีหลายคนยังไม่รู้ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายไปนั้น ไม่ใช่ราคาหน้าโรงกลั่นแต่เป็นราคาที่ผ่านผู้เก..
“สยามพิวรรธน์” กับสูตรความสำเร็จ องค์กรชั้นนำบริหารคนยุคดิจิทัล
คุณอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เรี่ยวแรงสำคั..
เรื่องต้องรู้ก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี หรือ ภ.ง.ด.90 /ภ.ง.ด.91 ทางออนไลน์สะดวกสบายและที่ส..
ภาษีกับ Crypto
Ebook ฿130 ฿79
ตอบข้อสงสัยกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการจ้างงานในวันหยุด
Ebook ฿130 ฿79
Become a Leader การนำองค์กร สู่สถาบันการแพทย์ชั้นนำระดับสากล
Ebook ฿130 ฿79
เทคนิคการจัดซื้อในยุคดิจิทัล ลดงานได้กว่าครึ่ง
Ebook ฿150 ฿99
เทคนิคประมาณการกำไรสุทธิ ยื่น ภ.ง.ด.51
Ebook ฿130 ฿79
ทัศนคติที่ดี ช่วยสร้างพลังบวกในการทำงาน
Ebook ฿130 ฿79
กลยุทธ์การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
Ebook ฿130 ฿79
เส้นทางสู่นักบัญชี ASEAN
Ebook ฿130 ฿79
ภาษีกับสัญญาค้ำประกัน
Ebook ฿130 ฿79
ภาษีกับสัญญาเช่าเครื่องจักร
Ebook ฿130 ฿79
5 แนวทางพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
Ebook ฿150 ฿99
5 คุณสมบัติผู้นำที่ต้องมีในภาวะวิกฤต
Ebook ฿150 ฿99
5 เรื่องควรรู้ เมื่อต้องทำงานกับผู้พิการ
Ebook ฿150 ฿99
งบกระแสเงินสด ทำไม่ยาก
Ebook ฿150 ฿99
กฎหมายแรงงาน 2567
Ebook ฿350 ฿249
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 4
Ebook ฿300 ฿219
Q&A ตอบข้อสงสัยกฎกระทรวง การผลิตสุราเพื่อการค้า
Ebook ฿150 ฿99
5 เทรนด์ 2024 ที่ HR ต้องรู้
Ebook ฿150 ฿99
4 สาระสำคัญ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 8
Ebook ฿150 ฿99
10 เรื่องต้องรู้ก่อนเลือกกองทุนรวม
Ebook ฿150 ฿99
ภาษีกับการขายคาร์บอนเครดิต
Ebook ฿130 ฿79
ภาษีบุคคลธรรมดา ยื่นผิดพลาดแก้ไขอย่างไร
Ebook ฿130 ฿79
“การสื่อสาร” หัวใจสำคัญของการสร้างองค์กร แบรนด์ โปรดักต์
Ebook ฿130 ฿79
JUDGEMENT ON LABOUR CASE REGARDING WAGES คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับ ค่าจ้าง
Ebook ฿300 ฿219
The Secret HR Recipe
Ebook ฿350 ฿219
ค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา
Ebook ฿150 ฿99
แนวทางการยกระดับคุุณภาพแรงงานไทยรุ่นใหม่สู่สากล
Ebook ฿130 ฿79
กิจการร่วมค้ากับภาระภาษี
Ebook ฿150 ฿99
สวัสดิการพนักงาน ภาษีที่ไม่ควรมองข้าม
Ebook ฿120 ฿79
เบี้ยปรับตามสัญญากับภาระภาษี
Ebook ฿130 ฿79
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เล่ม 2 ประเทศญี่ปุ่น
Ebook ฿250 ฿199
กฎหมายลิขสิทธิ์ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เล่ม 1 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
Ebook ฿350 ฿299
Tax in Digital Economy
Ebook ฿150 ฿99
7 เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
Ebook ฿130 ฿79
10 สวัสดิการโดนใจมนุษย์เงินเดือน
Ebook ฿130 ฿79
Q&A ตอบข้อสงสัยกฎหมายแรงงาน ลากิจ ลาป่วย ลาพักร้อน
Ebook ฿150 ฿99
“OneCharge” Start-Up ผู้เปิดประตูรถ EV สู่โลกอนาคต
Ebook ฿130 ฿79
สัญญาจำนำกับภาระภาษี
Ebook ฿130 ฿79
สัญญาขายฝากสังหาริมทรัพย์กับภาระภาษี
Ebook ฿130 ฿79
สัญญาแลกเปลี่ยนกับภาระภาษี
Ebook ฿130 ฿79
แนวทางการจ่ายภาษีเงินได้ของชาวต่างชาติ
Ebook ฿130 ฿79
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ แห่งอาณาจักรความงาม “SLC”
Ebook ฿130 ฿79
การละเมิดลิขสิทธิ์ คดีศึกษาว่าด้วยสิทธิโดยธรรม เล่ม ๒
Ebook ฿499 ฿299
จุดสำคัญต้องตรวจสอบ ก่อนอนุมัติงบการเงิน
Ebook ฿150 ฿99
หนี้สูญ หนี้เสียที่ต้องตัดจากบัญชี
Ebook ฿150 ฿99
สัญญาฝากขายและภาระภาษี
Ebook ฿130 ฿79
ขั้นตอนศุลกากร ของตกค้าง
Ebook ฿150 ฿99
คู่มือเตรียมตัวก่อนทำระบบ e-Tax Invoice สำหรับ ผู้ประกอบการ,นักบัญชี
Ebook ฿150 ฿99
การบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน
Ebook ฿150 ฿99
การวางแผนภาษีธุรกิจ การขายอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 4
Ebook ฿350 ฿249
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 3)
Ebook ฿400 ฿349
หลักเกณฑ์และกฎหมาย การนำเงินเข้า-ออก ระหว่างประเทศ
Ebook ฿130 ฿79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ขายอสังหาริมทรัพย์
Ebook ฿130 ฿79
ยกระดับองค์กร สร้างคนให้ทันโลกเมตาเวิร์ส
Ebook ฿130 ฿79
เช็คเด้งกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
Ebook ฿150 ฿99
นักบัญชี กับ พ.ร.บ.การฟอกเงิน
Ebook ฿130 ฿79
บัญชี ภาษีอากร สำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการและนักบัญชี
Ebook ฿550 ฿399
Check สุขภาพองค์กรผ่านงบการเงิน
Ebook ฿150 ฿99
Tips & Techniques ปิดบัญชีแบบมือโปร
Ebook ฿150 ฿99
กลยุทธ์บริหารอารมณ์คนทำงานบริการ และเทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
Ebook ฿130 ฿79
เส้นทางสู่ CPA มืออาชีพ
Ebook ฿130 ฿79
การรับรู้รายได้ รับเหมาก่อสร้าง
Ebook ฿150 ฿99
ภาษี Startup vs SMEs
Ebook ฿130 ฿79
ตัดหนี้สูญทางภาษี
Ebook ฿150 ฿99
เงื่อนไขรายจ่ายต้องห้าม
Ebook ฿130 ฿79
ทิศทางตลาดและการสร้างแรงงานสัมพันธ์ นายจ้าง-ลูกจ้างในองค์กร
Ebook ฿130 ฿79
ประมวลรัษฎากร ปี 2566
Ebook ฿590 ฿359
กฎหมายแรงงาน 2565
Ebook ฿350 ฿249
กฎหมายแรงงาน 2566
Ebook ฿350 ฿249
รายได้ กับ ภ.ง.ด.50
Ebook ฿150 ฿99
ปิดบัญชีให้โลกจำ
Ebook ฿150 ฿99
Mental Wellness in Workplace สุขภาพใจคนทำงาน ปัจจัยความสำเร็จองค์กรยุคใหม่
Ebook ฿130 ฿79
สิทธิประโยชน์ภาษีสรรพสามิต “สินค้าส่งออก”
Ebook ฿150 ฿99
ตอบข้อสงสัย กรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เล่ม 1
Ebook ฿150 ฿99
Future Skill & True Next Gen บริหารองค์กร คนสำราญ งานสำเร็จ
Ebook ฿130 ฿79
“คน” หัวใจความยั่งยืนขององค์กร...ไทยเบฟ
Ebook ฿130 ฿79
พัฒนาทักษะคน รับมือ Digital Transformation
Ebook ฿130 ฿79
Top10 วิธีรักษาพนักงานดาวเด่น
Ebook ฿150 ฿99
Top10 กฎจราจรที่ทำผิดมากที่สุด
Ebook ฿150 ฿99
ภาษีเงินปันผล
Ebook ฿150 ฿99
ภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล
Ebook ฿130 ฿79
ตอบข้อสงสัย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA เล่ม 3
Ebook ฿150 ฿99
สารพันปัญหาใบกำกับภาษี
Ebook ฿150 ฿99
ภาษีสินค้าแบรนด์เนม
Ebook ฿130 ฿79
ภาษีเงินบริจาค สำหรับนิติบุคคล
Ebook ฿130 ฿79
ตอบข้อสงสัย ภ.ง.ด.94
Ebook ฿130 ฿79
ตอบข้อสงสัย ภ.ง.ด.51
Ebook ฿130 ฿79
ตอบข้อสงสัย ภาษีสรรพสามิต น้ำมันเชื้อเพลิง
Ebook ฿150 ฿99
“สยามพิวรรธน์” กับสูตรความสำเร็จ องค์กรชั้นนำบริหารคนยุคดิจิทัล
Ebook ฿130 ฿79
เรื่องต้องรู้ก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออนไลน์
Ebook ฿150 ฿99
Showing 1 to 90 of 377 (5 Pages)