INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Managment หรือ ธุรกิจระหว่างประเทศ คือ กิจกรรมการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ..
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขัน Strategic management: The pursuit of competitive advantage
การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง กระบวนการต่อเนื่องในการกำหนดภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์กรภายใต้บริบทของ..
INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Ebook ฿290 ฿203
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขัน Strategic management: The pursuit of competitive advantage
Ebook ฿390 ฿273
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)