SAVE 0%

฿289 ฿290
Type : Ebook
Publisher : สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
Author : ผศ.อุทัย สุขสิงห์


Number of Pages : 363 File Size : 27.9 MB
เนื้อหาประกอบด้วยหลักการและพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographaic Information System) ส่วนประกอบและการใช้งานส่วนต่างๆ ของโปรแกรม ArcView 3.2a - 3.3 การสร้างแผนที่ระบบดิจิทัลเบื้องต้น (Views) การสร้างตารางฐานข้อมูล (Tables) ของแผนที่ระบบดิจิทัล ความสัมพันธ์ระหว่างแผนที่กับตารางฐานข้อมูล การสร้างแผนภูมิ (Charts) ของระบบข้อมูลแผนที่เพื่อนำเสนอรูปแบบต่าง ๆ การสร้างแผนที่เพื่อนำออกไปใช้งาน การพัฒนาการเขียนโปรแกรม Avenue Scripts การเขียนโปรแกรม Avenue Scripts โดยใช้ Dialog Designer หลักการสร้างเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลแบบ 3D เชิงพื้นที่ การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่น กำหนดขอบเขต (Buffer Zone) การคัดลอกแผนที่ (Clip) การลบเส้นที่ซ้ำกัน (Dissolve) การรวมพื้นที่ (Eliminate) การหาพื้นที่ซ้อนทับ (Identity & Intersect) การรวมแผนที่ (Map join) การแปลงข้อมูล Arcview 3.2a - 3.3 เป็น svg และ Java Script Arrays สำหรับแสดงบนเว็บเพจ วิธีการทำเป็น Map server โดยทำงานร่วมกับระบบฐาน MySQL และ php script เหมาะสำหรับนักเรียน/นักศึกษา โปรแกรมเมอร์ ผู้ควบคุมระบบเครือข่าย และผู้ที่ใช้งานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง และระดับสูง

Write a review

Please login or register to review