SAVE 41%

฿118.15 ฿199
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร
ISBN : 9786160828067
Language : thai
Number of Pages : 247
File Size : 15.31 MB
ตะลุย! โจทย์เจ๋งเก็งแม่น คณิตพิชิต NT ป.3
ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด สอดคล้องกับแนวข้อสอบ NT ในรูปแบบปัจจุบันของสำนักทดสอบมากที่สุด
ผู้เขียน พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 10 ชุดนี้ไปฝึกฝนเพื่อทำให้เกิดทักษะ ความชำนาญและแม่นยำมากขึ้น เหมาะสาหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำเครื่องมือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1-3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยเป็นข้อสอบในรูปแบบประยุกต์พลิกแพลงตามแนวข้อสอบ NT ของสำนักทดสอบรูปแบบปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งสามารถพัฒนาให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกต้องด้วยตนเองในทางคณิตศาสตร์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนสามารถประสบความสาเร็จในการเรียน

สารบัญ

- การประเมินคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน เพื่อประเมินคุณภาพผู้เขียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- นิยามความสามารถด้านการคำนวณ
- ตัวอย่างเครื่องมือวัดความสามารถด้านการคำนวณ
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 1 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 2 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 3 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 4 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 5 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 6 คณิตพิชิต NT ป.3
- คำชี้แจงข้อสอบ ชุดที่ 7 คณิตพิชิต NT ป.3
ฯลฯ

Write a review

Please login or register to review
Related Products