จำนวน

ผู้แต่ง : ภาณุวรรณ จันทวรรณกูรูร และคณะผู้จัดทำ
สำนักพิมพ์ : นักเขียนอิสระ
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 32
ขนาดไฟล์ : 2.41 mb
ISBN : 0000000000000
พรอพอลิิิสเปนผลิิตภัััณฑธรรมชาติิิจากผึ้้้ึงที่ี่มนุุษยนํํามาใชประโยชน ตั้้ั้ังแตอดีีตจนถึึงปจจุุบัััน เนื่ื่องจากพรอพอลิิสเปนสารจากธรรมชาติิจึึงมีีความ ปลอดภัยัยกวาาการใชสสารเคมีทีท่มี่ีมักักมีผีผลขาางเคียียงตามมา ในอดีตีตมีกีการนําําพรอพอลสิิส มาใชเ ปน สว นประกอบของยาสามญัั ประจาํํ บา น ยาสมานแผลตา งๆ และในปจ จบุุ นัั นาํํ มาใชเ ปน สว นประกอบของผลติิ ภณัั ฑท างอตุุ สาหกรรม เชน สบูู ยาสฟีี น เปน ตน หรอืื แมก ระทง่ัั่ เปน สว นประกอบของแผน ฟล ม บรรจอุุ าหารตา นจลุุ ชพีี โดยพรอพอลสิิ สามารถกระตุุนระบบภููมิิคุุมกัันเช้ืื้อโรคในรางกาย ซึ่ึ่งมีีคุุณสมบััติิตานทานตอ แบคทีีเรีียและไวรััส อีีกทั้ั้งมีีคุุณสมบััติิตานตออนุุมููลอิิสระและยัับยั้ั้งการอัักเสบ จึงึึงมีกีีการผลิติตทางการคาาในรูปูปของอาหารเสริมิมมากข้ึน้ึึน

เขียนรีวิว

โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อรีวิว
หนังสือที่เกี่ยวข้อง