FREE
Type : Ebook
Publisher : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
Author : ฝ่ายพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
ISBN : 0000000000000
Language : thai
Number of Pages : 124
File Size : 32.10 MB
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศป่าไม้น้ัน จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีข้อมูล พื้นฐานเพ่ือประกอบการวางแผนและตัดสินใจ โดยเฉพาะข้อมูลทางกายภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ และปัจจัยคุกคามในพ้ืนท่ีซึ่งข้อมูลพ้ืนฐานเหล่าน้ีนอกจาก จะช่วยในการวางแผนการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันแล้วยังเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน สําหรับการวางแผนในอนาคต เพื่อการกําหนดกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ในการใช้ประโยชน์ พื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้อย่างยั่งยืน

Write a review

Please login or register to review
Tags: Academic
Related Products