SAVE 20%

฿199 ฿250
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : ไชยชาญ หินเกิด
ISBN : 9786160835232
Language : thai
Number of Pages : 402
File Size : 10.67 MB
"เครื่องกลไฟฟ้า 2 รหัสวิชา 3104-2102" เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเนื้อหาศึกษาและปฏิบัติลักษณะสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับในสภาวะไม่มีโหลดและมีโหลด โวลต์เตจเรกกูเรชันและการหาค่าซิงโครนัสอิมพีแดนซ์ การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับมอเตอร์ซิงโครนัส วงจรสมมูลและเฟสเซอร์ไดอะแกรม การปรับแต่งค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ หลักการทำงานและลักษณะสมบัติของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสและหนึ่งเฟสแบบต่างๆ และวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย ตลอดจนมีแบบฝึกหัดท้ายบท พร้อมเฉลย เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 : เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 2 : ซิงโครนัสมอเตอร์
บทที่ 3 : มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส
บทที่ 4 : เซอร์เคิลไดอะแกรมและการเริ่มเดินมอเตอร์เหนี่ยวนำ
บทที่ 5 : มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว

Write a review

Please login or register to review
Related Products