SAVE 28%

฿129 ฿180
Type : Ebook
Publisher : SE-ED
Author : อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล
ISBN : 9786160804160
Language : thai
Number of Pages : 261
File Size : 5.10 MB
การบริหารงานบำรุงรักษา
ตรงตามหลักสูตรของ สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับ ปวส. 3111-2101 การบริหารงานบำรุงรักษา
ผู้เขียน อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

เนื้อหาประกอบด้วย การบำรุงรักษา การจัดองค์กรบำรุงรักษา การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา การนำแผนงานไปใช้ให้เกิดความสำเร็จการทำงานบำรุงรักษาและควบคุม การควบคุมและการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา และระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และทบทวนความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งมีรูปประกอบและแผนภูมิเพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาบริหารงานบำรุงรักษา (3111-2101) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สารบัญ
บทที่ 1 การบำรุงรักษา
บทที่ 2 การจัดองค์กรบำรุงรักษา
บทที่ 3 การวางแผนและการจัดทำตารางบำรุงรักษา
บทที่ 4 การนำแผนไปใช้ให้เกิดความสำเร็จ
บทที่ 5 การทำงานบำรุงรักษาและการควบคุม
บทที่ 6 การควบคุมเเละการจัดการวัสดุในงานบำรุงรักษา
บทที่ 7 การควบคุมคุณภาพในงานบำรุงรักษา
บทที่ 8 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานบำรุงรักษา
บทที่ 9 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 10 การตรวจติดตามงานบำรุงรักษาเเละการพัฒนาระบบบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products