฿343
Type : Book
Year of Publish : 2021
Publisher : CHIANG MAI UNIVERSITY PRESS
Author : รัตติรส คนการณ์
ISBN : 9786163985651
Language : thai
Number of Pages : 330
เภสัชอุตสาหกรรมเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาครั้งละปริมาณมากๆ ซึ่งจะแตกต่างจากการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะรายในอุตสาหกรรม การผลิตยามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมาใช้อย่างต่อเนื่อง แต่ละองค์ประกอบที่สำคัญก็ยังคงเป็นองค์ความรู้ต่างๆที่ถูกนำมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน หนังสือภาพรวมการผลิตยานี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์อย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือช่วยทบทวนให้นักศึกษานำองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบุคลากรทางแพทย์ และประชาชนทั่วไปที่สนใจในอุตสาหกรรมยาให้เข้าใจพื้นฐานของโรงงานผลิตยา การพัฒนารูปแบบยาเตรียม การผลิต เครื่องมือ บรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การตรวจรับรองและการตรวจสอบความถูกต้องซึ่งมีการเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นระบบและทันสมัย

Write a review

Please login or register to review