FREE
Type : Ebook

Author : อ.พรพิไล เลิศวิชา


Number of Pages : 129
File Size : 10.7 MB
หนังสือเผยแพร่ โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือเล่มนี้ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางประสาทวิทยาศาตร์ จิตวิทยา และความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นในสถานการณ์ของสังคมไทย

Write a review

Please login or register to review