฿400
ผู้แต่ง : บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 1672
ขนาดไฟล์ : 71.58 mb
ISBN : 978-974-18-7393-7
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือข้อกฎหมายใหม่ฉบับนี้ เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ที่ได้รวบรวมกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง คำวินิจฉัย คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศกรมสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และคำชี้แจงกรมสรรพากร ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561 ซึ่งเนื้อหาจะนำมาใช้บังคับในปีนั้น ๆ เช่น กฎหมายภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีสวัสดิการ และระเบียบข้อปฎิบัติต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปสามารถศึกษาข้อกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง

Write a review

Please login or register to review
Related Products