SAVE 50%

฿150 ฿300
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : ชัชนก อุดมธนกุลชัย
Publisher : รศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
ISBN : 9786166124064
Language : thai
Number of Pages : 333
File Size : 2.30 MB
ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค โดยนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรและจบการศึกษาส่วนใหญ่ จะทํางานในหน่วยงานด้านสาธารณสุข ที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การรักษาและดูแลผู้ป่วย โดย ลักษณะงานเป็นการประกอบวิชาชีพที่กระทําหรือมุ่งหมายจะกระทําต่อมนุษย์ ซึ่งตามกฎหมายระบุให้การ ทํางานดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้ข้อกําหนด ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องมีความรู้ เข้าใจ และสามารถประกอบ วิชาชีพได้อย่างดี หนังสือเล่มนี้เป็นการจัดทําโดยวิธีการรวบรวม คัดลอกนํามาเรียบเรียงเป็นหลัก โดยมีเนื้อหา ประกอบไปด้วย กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค กฎหมายสถานพยาบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครอง การใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสี และการกําจัดสารรังสีต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน และยังคงไว้ซึ่งกฎหมายทั้งที่เคยมีใช้เอาไว้ให้ด้วย นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้สอดแทรก คําศัพท์ที่ และข้อกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยหนังสือเล่มนี้นอกจากสามารถนําไปใช้ประกอบการเรียนการ สอนในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค ของสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ แล้วข้าพเจ้าหวังเป็น อย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปอย่างมี จรรยาบรรณ กระทําการโดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ และความปลอดภัยของผู้รับบริการ แม้กระทั่ง ตัวผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับรังสี

Write a review

Please login or register to review
Tags: -