SAVE 40%

฿360 ฿600
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : ชัชนก อุดมธนกุลชัย
Publisher : รศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
ISBN : 9786166124057
Language : thai
Number of Pages : 182
File Size : 10.84 MB
หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบคำบรรยายในการเรียนรู้ในหลักสูตรด้านรังสีเทคนิค รังสีการแพทย์ รวมถึงสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านรังสีการแพทย์

Write a review

Please login or register to review
Tags: -