฿200
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : จรรยา ยอดนิล
Publisher : ผศ.จรรยา ยอดนิล
ISBN : N/A
Language : thai
Number of Pages : 248
File Size : 4.71 MB
หนังสือ “หลักการบัญชีขั้นต้น 1” เล่มนี้ผู้เขียนได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตารา ประกอบการสอนรายวิชา หลักการบัญชีขั้นต้น 1 (Principles of Accounting I) ของหลักสูตรบัญชี บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดอยู่ในกลุ่มวิชาแกนซึ่งเป็นวิชาพื้นฐาน นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีทุกคนต้องเรียนรู้ เนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการจัดทาและนาเสนองบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝึกให้มีทักษะการปฏิบัติงานทางการบัญชีในเบื้องต้นโดยฝึกการหา แนวทางการแก้ปัญหาจากกรณศีึกษาตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในกรอบแนวคิดสาหรับการรายงาน ทางการเงินและการเป็นนักบัญชีที่มจีรรยาบรรณวิชาชีพเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย6บทเช่นความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี งบการเงิน วงจรบัญชี การบัญชีสาหรับกิจการซื้อสินค้าเพื่อขาย เป็นต้น

Write a review

Please login or register to review
Tags: -