SAVE 15%

฿280 ฿330
Type : Ebook
Year of Publish : 2024
Author : เฉลิมพงษ์ คงเจริญ
Publisher : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ISBN : 9786166021134
Language : thai
Number of Pages : 285
File Size : 26.75 MB
ตำราเล่มนี้นำเสนอแนวคิดและทฤษฎีการเงิน (Monetary Theory) และนโยบายการเงิน (Monetary Policy) รวมทั้งอภิปรายและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินตลอดจนสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การดำเนินนโยบายการเงินที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม (Unconventional Monetary Policy) ของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาในช่วงวิกฤติซับไพร์ม นอกจากนี้ ตำราเล่มนี้ยังอภิปรายบทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลางในระบบเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผู้อ่านควรมีความรู้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจเนื้อหาที่นำเสนอในตำราเล่มนี้

Write a review

Please login or register to review
Tags: -