FREE
Type : Ebook
Publisher : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
Author : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ISBN : -
Language : thai
Number of Pages : 202
File Size : 0.00 MB
การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนภายใน ภูมิภาคอาเซียนทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกที่สำคัญในระยะยาว และเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจควรให้ ความสนใจอย่างจริงจัง

Write a review

Please login or register to review