SAVE 20%

฿156 ฿195
ผู้แต่ง : Stephen R.Covey เขียน อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์ แปล
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
ภาษา :
จำนวนหน้า : 370
ขนาดไฟล์ : 60.9 mb
ISBN : 9786160410330
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือเล่มนี้อธิบายการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนที่นำหลักการ 7 อุปนิสัย และภาวะผู้นำมาใช้ โดยเน้นที่โรงเรียน เอ.บี คอมส์ เอริเมนทารี เป็นหลักดังกล่าวมาใช้ที่บ้าน นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของ เด็ก ครู พ่อแม่ โรงเรียน \"ผู้นำในตัวฉัน\" เหมาะกับ พ่อแม่ ครู นักการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนทุกคนที่ต้องการให้เด็กมีศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

Write a review

Please login or register to review
Related Products