SAVE 100%

Free ฿450
ผู้แต่ง : บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีพีทีเอ จำกัด
ภาษา : thai
จำนวนหน้า : 2745
ขนาดไฟล์ : 149.44 mb
ISBN : 978-974-18-7392-0
ประเภทหนังสือ : ebook
หนังสือประมวลรัษฎากรฉบับนี้ เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ที่ได้รวบรวมกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับ เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงการคลัง คำวินิจฉัย คำสั่งกรมสรรพากร ประกาศกรมสรรพากร ประกาศอธิบดีกรมสรรกร และคำชี้แจ้งกรมสรรพากร ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี หนังสือประมวลรัษฎากรจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี โดยเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้น ๆ  ดังนั้นเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปควรจะมีหนังสือประมวลรัษฎากรไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสียภาษี

Write a review

Please login or register to review
Related Products